Annons:

Tilläggsfinansieringen för naturvård ska effektivare bevara mångfalden – minister Mikkonen bekantade sig med Forststyrelsens naturvårdsarbeten

NordenBladet —

Pressmeddelande 17.8.2020 kl. 16.10

Miljöministeriet och Forststyrelsen informerar

Miljö- och klimatminister Krista Mikkonen besökte i dag, den 17 augusti, skyddsområdena Medvastö i Kyrkslätt och Fiskarskullen i Esbo för att bekanta sig med Forststyrelsens naturvårdsarbeten och effekterna av dem. I år effektiviserar Forststyrelsens Naturtjänster skötseln av naturskyddsområden i Finland med hjälp av tilläggsfinansiering enligt regeringsprogrammet. Miljöministeriet föreslår en betydande tilläggssatsning på naturvård också nästa år. Genom aktiva åtgärder upprätthålls och förbättras mångfaldsvärdena i skyddsområdena. Dessutom har naturvårdsinsatserna positiva sysselsättningseffekter. 

”Regeringens stora satsningar på naturvård är nödvändiga, eftersom förlusten av biologisk mångfald i Finland inte har kunnat stoppas. Nu behövs en permanent höjning av nivån på naturvårdsfinansieringen för att det naturskydds- och naturvårdsarbete som fått en god start ska kunna fortsätta också de kommande åren”, säger miljö- och klimatminister Krista Mikkonen i samband med besöket.

Med årets tilläggsfinansiering allokerar Naturtjänsterna ca 10 miljoner euro till genomförandet av regeringens livsmiljöprogram Helmi. Genom aktiva vårdåtgärder kommer man bland annat att förbättra statusen för hotade naturtyper, vilket i sin tur bidrar till att bestånden av de hotade arter som lever där stärks. År 2020 är det övergripande målet för restaurerings- och naturvårdsarbetet 4 500 hektar.

Även basfinansieringen för Naturtjänsterna har ökat i linje med regeringsprogrammet. Detta är viktigt, eftersom naturvårdsarbetena måste planeras och genomföras på lång sikt för att fördelarna i fråga om mångfalden ska bevaras. 

Helmi-finansieringen till Naturtjänsterna har en sysselsättningseffekt på cirka 240 årsverken år 2020. Inom ramen för flera EU-finansierade LIFE-projekt genomförs dessutom åtgärder som främjar mångfalden på ett sätt som motsvarar sammanlagt ca 60 årsverken. I beräkningarna har inte multiplikatoreffekterna beaktats. En betydande del av sysselsättningen är inriktad på entreprenörer och andra företagare som utför praktiska insatser, i synnerhet i sådana delar av Finland där sysselsättningsmöjligheterna är dåliga.

Kostnadseffektivt att vårda naturskyddsområden

Miljö- och klimatminister Krista Mikkonen besökte i dag de värdefulla skyddsområdena i Medvastö och Fiskarskullen och studerade de naturvårdsarbeten som utförs där. Naturvård och restaurering av naturskyddsområden är ett snabbt, okontroversiellt och kostnadseffektivt sätt att trygga mångfalden. Tidigare år har resursbristen emellertid försvårat arbetet. Det har också inneburit ett hot mot tidigare investeringar, det vill säga mot förvärv och inrättande av naturskyddsområden. Den investering som gjorts med tilläggsfinansieringen kan följas upp bättre.

Medvastö-Stormossen i Kyrkslätt är en relativt liten, men mycket representativ, naturhelhet som rymmer flera hotade naturtyper. Havsstrandängar och öppna vattenområden som gränsar till dem växer igen och fylls med vass, vilket hotar många arter och värdefulla naturtyper. Syftet med vården är att bevara eller stärka naturtypernas karakteristiska drag och arternas levnadsförhållanden. Forststyrelsen restaurerar exempelvis vassbeväxta havsstrandängar genom att slå vass och ordna betesgång. Arbetet har speciellt gynnat vadarfåglar, simänder och gäss.

Lundområdet vid Fiskarskullen kännetecknas av mycket stora, gamla ädla träd, i synnerhet lindar och hotade skogsalmar. Forststyrelsen vårdar den värdefulla ädelträskogen bland annat genom att avlägsna granar så att lundvegetationen kan behålla sin livskraft.

Bakgrundsmaterial: Översikt över det naturvårdsarbete som utförs av Forststyrelsens Naturtjänster (på finska)

Mer information: 

Antti Heikkinen, minister Mikkonens specialmedarbetare, antti.heikkinen@ym.fi, tfn 050 348 1406

Tuula Kurikka, chef för naturskydd och vård av kulturarvet, Forststyrelsens Naturtjänster, tuula.kurikka@metsa.fi, tfn 0400 255 212

Pekka Heikkilä, naturskyddschef, Forststyrelsen, Kustens och huvudstadsregionens naturtjänster, pekka.heikkila@metsa.fi, tfn 0206 395 947

Miljö- och klimatminister Krista Mikkonen besökte i dag, den 17 augusti, skyddsområdena Medvastö i Kyrkslätt och Fiskarskullen i Esbo för att bekanta sig med Forststyrelsens naturvårdsarbeten och effekterna av dem. I år effektiviserar Forststyrelsens Naturtjänster skötseln av naturskyddsområden i Finland med hjälp av tilläggsfinansiering enligt regeringsprogrammet. Miljöministeriet föreslår en betydande tilläggssatsning på naturvård också nästa år.

Källa: ym.fi


Tags assigned to this article:
FinlandMiljöministerietnyheter på svenska

error: Content is protected !!
Copyright © NordenBladet 2008-2020 All Rights Reserved.
Skandinaviska / Nordiska nyheter och information på svenska.
Scandinavian / Nordic news and info in Swedish.
Nordic News Service & Link Directory