Tag "nyheter på svenska"

Back to homepage

Kommunalvalet flyttas fram till juni

NordenBladet — Riksdagspartiernas partisekreterare har på inbjudan av justitieminister Anna-Maja Henriksson diskuterat tidpunkten för kommunalvalet. Åtta av nio partier understödde en senareläggning av kommunalvalet till juni. Sannfinländarna motsatte sig senareläggningen.Av de två alternativa tidsplaner som minister Henriksson lade fram fick

Read More

Social- och hälsovårdsministeriet gav ett styrningsbrev om tillsynen över tjänsteleverantörens skyldigheter enligt ändringarna i lagen om smittsamma sjukdomar

NordenBladet — Social- och hälsovårdsministeriet har den 5 mars 2021 utfärdat en anvisning om tillsynen över de skyldigheter som den lag om smittsamma sjukdomar som trädde i kraft den 22 februari förutsätter av tjänsteleverantörer. Övervakningen av de skyldigheter som det

Read More

Minister Vanhanen diskuterade med kommissionär McGuinness och lyfte fram Finlands krav i fråga om hållbar finansiering i EU

NordenBladet — Finansminister Matti Vanhanen framförde Finlands synpunkter på hur klassificeringssystemet för hållbar finansiering fungerar inom skogsbruket och energiproduktionen. Ministern diskuterade frågan med EU-kommissionär Mairead McGuinness fredagen den 5 mars.EU har skapat ett klassificeringssystem för vilken typ av investering som

Read More

Befogenheter som är nödvändiga för att hantera coronavirusläget tas i bruk genom förordningar om ibruktagning av beredskapslagen

NordenBladet — Regeringen förelade riksdagen förordningar om ibruktagning av befogenheter enligt beredskapslagen fredagen den 5 mars. Ibruktagningsförordningarna hänför sig till styrning av social- och hälsovårdsenheternas verksamhet och till avvikelser från tidsfristerna för icke brådskande hälso- och sjukvård. Dessutom införs befogenheter

Read More

Statens kärnavfallshanteringsfonds bokslut för 2020 fastställt

NordenBladet — Arbets- och näringsministeriet har fastställt Statens kärnavfallshanteringsfonds bokslut för 2020. Fonden består av tre delar: Reserveringsfonden, Kärnsäkerhetsforskningsfonden och Kärnavfallsforskningsfonden.Vid utgången av 2020 var reserveringsfondens balansomslutning 2,64 miljarder euro (2,72 miljarder euro ett år tidigare). Fondens vinst, 14,2 miljoner

Read More

Studie av Unicef: Lyssna på ungdomarna och satsa på utbildning när artificiell intelligens utvecklas

NordenBladet — Ungdomar från olika delar av världen deltog i fjol i FN:s barnorganisation Unicefs workshoppar som kartlade deras erfarenheter av artificiell intelligens. Kartläggningen stöder det pågående arbetet med internationella anvisningar. En tredjedel av världens internetanvändare är barn och ungdomar

Read More

Finland säkerställer att utvecklingssamarbetet bär sitt skatteansvar

NordenBladet — Aggressiv skatteplanering, utnyttjande av skatteparadis och skattelättnader som snedvrider konkurrensen är inte tillåtna i utvecklingssamarbetet. Med skatteinkomsterna kan utvecklingsländerna erbjuda sina medborgare basservice, till exempel utbildning. Skolelever i Bahir Dar i Etiopien.Utrikesministeriet publicerade i dag en handlingsplan för

Read More

Utvecklingspolitiska kommissionen: Utvecklingssamarbetet, det humanitära biståndet och fredsarbetet behöver en gemensam vision

NordenBladet — Utvecklingssamarbetet, det humanitära biståndet och fredsarbetet måste bättre kunna svara på behoven hos människor som lever under allvarliga kriser. En intensivare samverkan mellan olika aktörer är nödvändig. Detta är en central slutsats i Utvecklingspolitiska kommissionens rapport, där en

Read More

Utredning: Nuvarande vattenvårdsåtgärder räcker inte för att trygga livskraften i Östersjöns kustvatten

NordenBladet — Tak för näringsbelastning inom vattenvård möjliga att uppnås för fosfor endast genom att genomföra skyddsåtgärder inom jordbruket i full skala, inbegripet gipsbehandling. Detta konstateras i utredningen om kustens status som genomförts av Finlands miljöcentral och Meteorologiska institutet. Utredningen

Read More

De inresebegränsningar som Finland infört är för närvarande nödvändiga för att bromsa spridningen av pandemin 

NordenBladet — Inrikesministeriet har den 4.3.2021 lämnat sitt svar till den administrativa skrivelse som Europeiska kommissionen sände till Finland den 22.2.2021. Skrivelsen gäller de begränsningar som Finland ställt för EU-medborgarnas fria rörlighet. Begränsningarna hör till åtgärderna för att bekämpa coronapandemin

Read More
error: Content is protected !!
Copyright © NordenBladet 2008-2021 All Rights Reserved.
Skandinaviska / Nordiska nyheter och information på svenska.
Scandinavian / Nordic news and info in Swedish.
Nordic News Service & Link Directory