Energi- och flyktingfrågor samt försvarspolitik vid EU-ministerutskottet

NordenBladet — Vid EU-ministerutskottets möte fredagen den 18 mars behandlades målet att minska energiberoendet av Ryssland, hjälpa de miljoner människor som flyr från Ukraina samt en strategisk kompass som visar vägen för unionens säkerhets- och försvarspolitik.Efter lägesöversikten diskuterade EU-ministerutskottet konsekvenserna av Rysslands invasion av Ukraina.EU-ministerutskottet slog fast Finlands ståndpunkt i fråga om Europeiska kommissionens meddelande om energi av den 8 mars, där man behandlar olika sätt att minska beroendet av energi från Ryssland och att hålla tillbaka höjningen av energipriserna i Europa. Finland understödet målet att bryta energiberoendet av Ryssland. Därför måste man främja investeringar i förnybara energikällor och diversifiera upphandlingen av gas. Höjningen av energipriserna får inte leda till att man tillgriper åtgärder som kan störa funktionen hos utsläppshandelssystemet eller elmarknadens funktion. Finland anser också att eventuella avvikelser från reglerna om statligt stöd bör avgränsas noggrant och att stöd bör beviljas endast branscher där det finns en verklig risk för betydande koldioxidläckage. Energifrågorna tas också upp vid Europeiska rådets möte (24-25 mars 2022).Vid EU-ministerutskottets möte behandlades också hjälpen till människor som flyr kriget i Ukraina. Ukrainas grannländer och EU-området har redan tagit emot ca tre miljoner människor och antalet ökar snabbt. EU-länderna måste samarbeta och stöda de EU-länder som belastas mest till exempel genom att ta emot fler ukrainare till andra EU-länder. Statsrådet har redan tidigare betonat behovet av att skapa klara och fungerande arrangemang för akuta migrations- och krissituationer. Finlands intresse i egenskap av ett land vid unionens yttre gräns är att medlemsstater som blivit föremål för inflöde av människor i dessa slags exceptionella situationer får det stöd de behöver av andra länder och att det gemensamma asylsystemet och migrationshanteringen fungerar.Ministerutskottet diskuterade också den strategiska kompassen för unionens säkerhets- och försvarspolitik. Med den strategiska kompassen avses riktlinjerna och målen för EU:s säkerhets- och försvarssamarbete under de kommande 5–10 åren. Det säkerhetspolitiska läget i Europa framhäver behovet av att stärka EU:s roll som säkerhetsgarant. Utrikes- och försvarsministrarna har för avsikt att godkänna dokumentet vid sitt gemensamma sammanträde måndagen den 21 mars. Den strategiska kompassen fastställs också senare vid Europeiska rådet under samma vecka (24- – 25.3.). Finlands ståndpunkter har preciserats under förhandlingsprocessens gång i USP-skrivelser som överlämnats till riksdagen . Ståndpunkterna bygger på redogörelserna om utrikes- och säkerhetspolitiken och försvarspolitiken.EU-ministerutskottet fastställde också Finlands ståndpunkter inför följande möten:utrikesrådet (21 mars)Utrikesrådet (försvarsfrågor) (21 mars)rådet för jordbruk och fiske (21 mars)allmänna rådet (22 mars)Teman för utrikesrådet är Rysslands invasion av Ukraina och situationen i Sahel, särskilt i Mali. Ministrarna ska också diskutera med Moldaviens utrikesminister. Avsikten är att man vid utrikes- och försvarsministrarnas gemensamma möte godkänner en strategisk kompass för unionens säkerhets- och försvarspolitik. EU:s samarbete om säkerhet och försvar samt den strategiska kompassen behandlas också i Europeiska rådet (24 – 25 mars 2022).Rådet för jordbruk och fiske fokuserar på jordbruksmarknadsläget, särskilt efter invasionen av Ukraina. Dessutom behandlas framstegen med godkännandet av strategiplanerna för den gemensamma jordbrukspolitiken, ökningen av produktionen av vegetabiliska proteiner samt stora rovdjur.Allmänna rådet bereder Europeiska rådet i mars. Rådet har också för avsikt att godkänna en partiell allmän riktlinje om ändring av EU-partiförordningen. Rådet diskuterar dessutom Europeiska planeringsterminen 2022 och får en lägesrapport om framskridandet med konferensen om Europas framtid.

Källa: Valtioneuvosto.fiHigh quality & nature friendly luxury cosmetics from Scandinavia - ElishevaShoshana.com

Copyright © NordenBladet 2008-2022 All Rights Reserved.
Skandinaviska / Nordiska nyheter och information på svenska.
Scandinavian / Nordic news and info in Swedish.
Nordic News Service & Link Directory