Annons:

Satsningarna på naturvård i fokus i miljöministeriets budget

NordenBladet —

Pressmeddelande 17.9.2020 kl. 10.12

Under regeringens budgetmangling fastställdes att finansieringen för naturvård fortsätter på rekordhög nivå. Den finansiering som anvisas för naturvård är också under det kommande året 100 miljoner euro högre än i början av regeringsperioden. Med hjälp av finansieringen genomförs till exempel livsmiljöprogrammet Helmi och handlingsplanen för den biologiska mångfalden i skogarna i södra Finland (METSO).

I miljöministeriets förslag reserveras det preliminärt 27 miljoner euro för förvärv av och ersättningar för skogsområden enligt METSO-handlingsplanen och minst 12 miljoner euro för myrskyddet som en del av Helmi-programmet. Den totala budgeten för Helmi-programmet är 46 miljoner euro.

Parallellt med naturvården kommer miljöministeriets program för effektiverat vattenskydd att fortsätta genom att det anvisas stöd för verkställandet av verkningsfulla vatten- och havsvårdsåtgärder. Ett stort enskilt projekt som finansieras genom programmet är den gipsbehandling som genomförs i Skärgårdshavets avrinningsområde i samarbete med jordbrukare och andra aktörer i området.

För genomförandet av det riksomfattande programmet för främjande av cirkulär ekonomi reserveras det 0,7 miljoner euro under miljöministeriets moment. Den totala satsningen på främjande av cirkulär ekonomi är dock mångfaldig. Genomförandet av färdplanen för plast fortsätter. För utvecklande av ett uppföljningssystem för avfallssektorn och för produktinformation samt för upprätthållande av rapporteringen och uppföljningen reserveras ett anslag på sammanlagt 1,25 miljoner euro.

Stöd för energirenoveringar, bostadsbyggandet stimuleras i synnerhet i tillväxtregionerna

Det reserveras 40 miljoner euro för energiunderstöd för bostadsbyggnader. Klimatarbetet i kommunerna och regionerna påskyndas och den vetenskapliga grunden för klimatpolitiken tryggas genom den finansiering som klimatpanelen anvisas.

För att öka den statsunderstödda produktionen av hyresbostäder beviljas de kommuner som har ingått avtal om markanvändning, boende och trafik (MBT-avtal) tidsbundna startbidrag till ett belopp av högst 39 miljoner euro.

Startbidraget i MBT-områden höjs med 5 000 euro per bostad i fråga om så kallade normala ARA-hyresbostäder, när objektet är ett höghus med trästomme. I andra områden är startbidraget för byggande av så kallade normala ARA-hyresbostäder 2 000 euro per bostad när höghuset har trästomme. Bostadsproduktionen i de områden som omfattas av MBT-avtal främjas dessutom genom understöd för byggande av kommunalteknik, och sådana beviljas till ett belopp av högst 25 miljoner euro. Dessa understöd, liksom även det förhöjda startbidraget för bostadshus som byggs i trä, gäller också de nya MBT-områdena.

Som räntestödsfullmakter för den statsunderstödda sociala bostadsproduktionen föreslås ett anslag på 1,8 miljarder euro samt som borgenslånefullmakter 285 miljoner euro och som statsborgen för ombyggnadslån för bostadsaktiebolag 100 miljoner euro. Merparten av den statsunderstödda bostadsproduktionen är inriktad på de största tillväxtcentrumen, särskilt Helsingforsregionen.

Upprättandet av ett digitalt register och en dataplattform för den byggda miljön fortsätter och för ändamålet anvisas enligt förslaget ett anslag på 7,3 miljoner euro. Med anslaget stöds kommunernas arbete för att skapa en digital omgivning för den byggda miljön och uppkoppling till de riksomfattande strukturerna.

Byggandet och reparationer av bostäder för grupper med särskilda behov stöds utöver med räntestödslån även genom investeringsunderstöd till ett belopp av 90 miljoner euro. Understöden riktas primärt till åtgärder för att främja bostadsproduktionen för de svagaste grupperna. För reparationsunderstöd föreslås ur budgeten och Statens bostadsfond sammanlagt 33,5 miljoner euro. Anslaget riktas i huvudsak till stöd för installation av hissar i efterhand och till stöd för reparation av bostäder för äldre och för personer med funktionsnedsättning.

Siffrorna är slutgiltiga först efter regeringens allmänna sammanträde den 5 oktober.

Mer information:

E-postadresserna har formen fornamn.efternamn@ym.fi

Timo Juurikkala, miljö- och klimatministerns specialmedarbetare, tfn 040 555 4013

Naturmiljö
Tarja Haaranen, överdirektör, tfn 0295 250 282

Miljövård
Leena Ylä-Mononen, överdirektör, tfn 0295 250 023

Den byggda miljön
Timo Tähtinen, byggnadsråd, tfn 0295 250 306

Beredningen av miljöministeriets budgetförslag
Timo Jaakkola, ekonomichef, tfn 0295 250 214

Under regeringens budgetmangling fastställdes att finansieringen för naturvård fortsätter på rekordhög nivå. Den finansiering som anvisas för naturvård är också under det kommande året 100 miljoner euro högre än i början av regeringsperioden. Med hjälp av finansieringen genomförs till exempel livsmiljöprogrammet Helmi och handlingsplanen för den biologiska mångfalden i skogarna i södra Finland (METSO).

Källa: ym.fi


Tags assigned to this article:
FinlandMiljöministerietnyheter på svenska

error: Content is protected !!
Copyright © NordenBladet 2008-2020 All Rights Reserved.
Skandinaviska / Nordiska nyheter och information på svenska.
Scandinavian / Nordic news and info in Swedish.
Nordic News Service & Link Directory