Samarbetet kring markanvändning, boende och trafik i Helsingforsregionen har gett resultat – 64 000 nya bostäder i områden med bra läge och hållbara trafikförbindelser

NordenBladet —

Pressmeddelande 9.6.2020 kl. 14.01

Miljöministeriet och kommunikationsministeriet informerar

Uppföljningen av det avtal om markanvändning, boende och trafik (MBT-avtal) som staten och Helsingforsregionens kommuner ingått för 2016–2019 har slutförts. Bostadsproduktionen, planläggningen och trafiken i stadsregionen har utvecklats i enlighet med målen, och de överenskomna åtgärderna har i regel genomförts väl.

I avtalet kom parterna överens om gemensamma mål och konkreta åtgärder för hur regionens samhällsstruktur kan utvecklas. Avtalet har bidragit till en enhetligare samhällsstruktur i stadsregionen och skapat förutsättningar för hållbar mobilitet. När det gäller mobilitet har man styrt utvecklingen mot hållbara färdsätt. Genom avtalet har man främjat en fungerande bostadsmarknad och drivit på bostadsproduktionen för att bostadsutbudet bättre ska motsvara den ökande efterfrågan.

– MBT-avtalen har skapat en verksamhetskultur som binder parterna till gemensamma mål, förklarar miljö- och klimatminister Krista Mikkonen. – Det är fint att se att detta lett till resultat. Utan avtal skulle stadsregionerna knappast uppvisa samma utveckling mot en hållbar och koldioxidneutral stadsregion, påpekar Mikkonen.

– Partnerskapet mellan staten och stadsregionerna är viktigt och bör fördjupas för att det ska vara möjligt att fortsätta förbättra hållbarheten i markanvändningen och boendet utifrån en utveckling av trafiksystemet. För att målen för minskning av utsläppen från trafiken ska nås krävs det i fortsättningen fler åtgärder som främjar kollektivtrafik, gång- och cykeltrafik och andra hållbara färdsätt, säger kommunikationsminister Timo Harakka.

Målet för byggande av nya bostäder i Helsingforsregionen var ambitiöst och skärptes årligen. Under avtalsperioden byggdes över 64 000 bostäder i regionen, vilket överskred det uppställda målet med 4 000 bostäder. Kommunerna skiljde sig åt i fråga om hur målet uppnåddes. Bostadsproduktionen var i hög grad inriktad på fritt finansierade flervåningshus. Av de bostäder som färdigställdes i regionen understöddes ca 14 500 med statligt räntestöd. – Bostadsproduktionen har under den gångna fyraårsperioden varit oerhört omfattande, och på detta sätt har man kunnat svara på det stora behovet av bostäder med skäliga boendekostnader, berättar minister Mikkonen.

Under avtalsperioden 2016–2019 byggdes största delen av bostäderna i Helsingforsregionen i områden som identifierats som hållbara med tanke på samhällsstrukturen och tillgängligheten. Av de färdiga bostäderna hade 87 procent ett läge som är fördelaktigt med tanke på samhällsstrukturen. Andelen byggande i mer glest bebyggda områden utanför detaljplanerna utgjorde endast en procent. Sammanlagt 89 procent av den våningsyta som godkänts i planläggningen var förlagd till områden med bra läge. I regionen godkändes sammanlagt 5,77 miljoner kvadratmeter detaljplanerad våningsyta, vilket nästan nådde det planläggningsmål som ställts upp i avtalet. Det fanns också skillnader mellan kommunerna i fråga om planläggningen.

De trafikrelaterade åtgärder som fastställts i avtalen har i regel genomförts väl. De största förändringarna i kollektivtrafiken inom HRT-området är genomförandet av Västmetron och inledandet av arbetet med Spår-Jokern. Under avtalsperioden ökade antalet resor inom kollektivtrafiken. Gång- och cykeltrafiken och kollektivtrafiken har främjats genom gemensamma åtgärder.

– MBT-avtalen kommer att få allt större betydelse. Under den avtalsperiod som nu inleds kommer satsningarna på hållbar tillväxt och trafik i städerna att vara historiskt omfattande. Staten och städerna kan tillsammans bidra till minskade utsläpp från trafiken och skapa klimatneutrala städer, säger minister Harakka.

Staten och stadsregionerna Helsingfors, Uleåborg, Tammerfors och Åbo har nått ett förhandlingsresultat om nya MBT-avtal för åren 2020–2031. Avtalen träder i kraft när de har godkänts av regionerna och statsrådet. Man kommer att fortsätta förhandlingarna med tre nya regioner, Jyväskylä, Lahtis och Kuopio, i syfte att utvidga förfarandet med MBT-avtal.

Mer information:

Tommi Laanti, bostadsråd, miljöministeriet, tfn 0295 250 146, tommi.laanti@ym.fi

Timo Kievari, enhetsdirektör, kommunikationsministeriet, tfn 040 059 3706, timo.kievari@lvm.fi

Uppföljningen av det avtal om markanvändning, boende och trafik (MBT-avtal) som staten och Helsingforsregionens kommuner ingått för 2016–2019 har slutförts. Bostadsproduktionen, planläggningen och trafiken i stadsregionen har utvecklats i enlighet med målen, och de överenskomna åtgärderna har i regel genomförts väl.

Källa: ym.fi


Tags assigned to this article:
FinlandMiljöministerietnyheter på svenska

High quality & nature friendly luxury cosmetics from Scandinavia - ElishevaShoshana.com

error: Content is protected !!
Copyright © NordenBladet 2008-2021 All Rights Reserved.
Skandinaviska / Nordiska nyheter och information på svenska.
Scandinavian / Nordic news and info in Swedish.
Nordic News Service & Link Directory