Minister Mikkonen följer naturvårdsarbetet i Koli nationalpark: Forststyrelsen restaurerar naturområden inom ramen för Helmi-programmet

NordenBladet —

Pressmeddelande 15.6.2020 kl. 11.17

Miljöministeriet och Forststyrelsen informerar

Statens budgetfinansiering för skötseln av nätverket av naturskyddsområden har i år ökat betydligt. Tilläggsfinansieringen ska användas till att restaurera konstruktioner i strövområdena och vårda naturen. En betydande satsning på naturen utgör livsmiljöprogrammet Helmi, där målet är att restaurera och vårda de mest hotade livsmiljöerna. Miljö- och klimatminister Krista Mikkonen besöker i dag Koli nationalpark för att se hur arbetet framskrider.

Försämrade livsmiljöer utgör den största direkta orsaken till att den biologiska mångfalden minskar. Inom livsmiljöprogrammet Helmi förbättrar vi tillståndet för värdefulla naturtyper, såsom myrar, vårdbiotoper, lundar, solexponerade miljöer, småvatten och fågelvatten. Det finns en hel del områden att restaurera och vårda också i de skyddsområden som redan inrättats. Tack vare forskningsdata vet vi var naturvårdsarbetet och iståndsättningen är mest betydande”, säger miljö- och klimatminister Krista Mikkonen.

Forststyrelsens naturtjänster använder år 2020 ca 10 miljoner euro för genomförande av Helmi-programmet nationellt. ”Många naturtyper, till exempel vårdbiotoper, lundar och fågelvatten, kräver återkommande vård. Därför är det nödvändigt med kontinuitet i finansieringen, det leder till att mångfaldsvärdena kan bevaras. Utöver Helmi-programmet arbetar Forststyrelsen för bevarad mångfald genom flera EU-finansierade projekt”, berättar Tuula Kurikka, chef för naturskydd och vård av kulturarvet vid Forststyrelsen.

Nya svedjemarker iståndsätts och lundar vårdas i Koli

I de områden som minister Mikkonen besöker i Koli utförs grundlig iståndsättning av nya svedjemarker och vård av lundar. Svedjemarkerna från 1990- och 2000-talen iståndsätts för betesgång, eftersom det hör till traditionell markanvändning på svedjemarker att låta dem bli betesmark efter odling. I Koli nationalpark har man upprätthållit en unik tidsserie av svedjebrukskultur, så det är viktigt att de nya marker som i dag bränns förblir öppna och vårdas traditionellt. Vårdbiotoperna är nationellt sett starkt hotade livsmiljöer med egna växt- och insektsarter. Växtligheten på de nya svedjemarkerna fälls delvis maskinellt, medan man i skötseln av vårdbiotoper huvudsakligen förlitar sig på betesdjur och manuell slåtter.

Lundarna vårdas genom att man avlägsnar granar. Koli har många naturligt grandominerade, frodiga lundar och lövträdsdominerade lundar som uppkommit i och med gammal svedjebränning, men många av områdena har blivit för grandominerade eller brukats för granplantering. Granarnas skugga och den sura barrförnan leder till svårare förhållanden för lundväxtligheten i fältskiktet. Genom att avlägsna granar kan man öka ljusmängden och öka andelen lövträd. I lundarna lever bland annat många hotade eller krävande kärlväxter och moss- och svamparter. Arbetena utförs antingen manuellt eller maskinellt.

Boskap vid Koli nationalpark. © Foto: Tiina Hakkarainen

I nationalparken iståndsätts också servicekonstruktioner

Servicestrukturerna i Koli nationalpark iståndsätts med statlig finansiering för framtidsinvesteringar. Köket i Kolis naturum Ukko har redan under våren renoverats så att det bättre motsvarar den nya kaféföretagarens behov. Dessutom har värmedistributionsnätet i huset balanserats och trädörrarna förnyats. I Alamaja i Koli hamn renoveras bastun och man börjar snart planera hur övergången till jordvärme ska genomföras. Hyresstugorna i Koli nationalpark iståndsätts och verandan till restaurangen Kolin Ryynänen renoveras. Det finns också planer på att förnya utställningarna i Kolis naturum Ukko med hjälp av medel för framtidsinvesteringar. Den kommande utställningen har samband med produktifieringen av dagsrutterna.

Med hjälp av finansiering för BeetlesLIFE-projektet ser man till att lederna blir stadigare och att trappor och spångar förnyas. Sådana arbeten utförs i området från parkeringsplatsen vid Pirunkirkko mot Jauholanvaara, mellan Ala- och Ylä-Murhi och på de leder som går från Pieni-Koli mot Rinnetupa. Man strävar också efter att lösa parkeringsproblemen vid Koli. Planeringen av parkeringsplatserna håller på att konkurrensutsättas, och planeringsarbetet inleds i augusti.

Mer information:

Antti Heikkinen, minister Mikkonens specialmedarbetare, antti.heikkinen@ym.fi, tfn 050 348 1406

Tuula Kurikka, chef för naturskydd och vård av kulturarvet, Forststyrelsen, tuula.kurikka@metsa.fi, tfn 0206 395 923

Statens budgetfinansiering för skötseln av nätverket av naturskyddsområden har i år ökat betydligt. Tilläggsfinansieringen ska användas till att restaurera konstruktioner i strövområdena och vårda naturen. En betydande satsning på naturen utgör livsmiljöprogrammet Helmi, där målet är att restaurera och vårda de mest hotade livsmiljöerna. Miljö- och klimatminister Krista Mikkonen besöker i dag Koli nationalpark för att se hur arbetet framskrider.

Källa: ym.fi


Tags assigned to this article:
FinlandMiljöministerietnyheter på svenska

High quality & nature friendly luxury cosmetics from Scandinavia - ElishevaShoshana.com

error: Content is protected !!
Copyright © NordenBladet 2008-2021 All Rights Reserved.
Skandinaviska / Nordiska nyheter och information på svenska.
Scandinavian / Nordic news and info in Swedish.
Nordic News Service & Link Directory