Finland: Miljöministeriets förslag till förvaltningsområdets budget för 2020

NordenBladet — I miljöministeriets förslag till budget för det egna förvaltningsområdet 2020 uppgår anslagen till sammanlagt 235,5 miljoner euro, vilket är 31,1 miljoner euro mer än för 2019. Ökningen beror framför allt på de åtgärder i regeringsprogrammet som ska trygga bevarandet av den biologiska mångfalden och omställningen till ett klimatneutralt samhälle.

I förslaget anvisas 137,7 miljoner euro för miljö- och naturvård. För områdesanvändning, boende och byggande anvisas 30,9 miljoner euro. Det föreslås att 66,9 miljoner euro ska anvisas för förvaltningsområdets omkostnader. Ur statens bostadsfond, som inte omfattas av budgeten, kommer dessutom medel för uppskattningsvis ca 157,6 miljoner euro att användas för betalning av bidrag och räntestöd för bostäder, detta utöver anslagen i budgeten. Från statens bostadsfond intäktsförs sex miljoner euro i budgeten.

Budgetförslaget innehåller ännu inte regeringens framtidsinvesteringar av engångsnatur. Ministeriernas förslag till framtidsinvesteringar behandlas senare i augusti–september, och de tas sedan in i den slutliga budgetpropositionen.

Betydande tilläggssatsning på naturvård

Enligt regeringsprogrammet ska den samlade finansieringen av naturvård ökas betydligt. Med hjälp av tilläggsfinansiering inleds ett handlingsprogram för förbättrande av livsmiljöerna, som ska bidra till bevarandet och iståndsättningen av nationellt värdefulla myrområden och vårdbiotoper och till restaureringen av fågelvatten. Finansiering anvisas också för forskning och informationssystem. Med finansieringen säkerställs dessutom ökade personresurser för naturvård vid närings-, trafik- och miljöcentralerna och ökade anslag för Forststyrelsens naturskyddsuppgifter.

Genomförandet av handlingsplanen för den biologiska mångfalden i skogarna i södra Finland (METSO-handlingsplanen) fortsätter och finansieringen utökas med åtta miljoner euro. Östersjöns och inlandsvattnens tillstånd förbättras genom att 15 miljoner euro anvisas för programmet för effektiverat vattenskydd. Inom ramen för programmet kommer man att genomföra vattenskyddsåtgärder inom jord- och skogsbruket och restaurering av vattendrag i form av regionalt samarbete, minska mängden skadliga ämnen i vattnet i städerna och tömma vrak på olja.

Naturpanelens arbete tryggas.

Stöd för omställning till ett klimatneutralt samhälle, en miljon euro beviljas för cirkulär ekonomi

För klimatarbetet i kommuner och regioner avsätts en miljon euro på årsnivå. Avsikten är att öka klimatpanelens effekt genom att höja finansieringen till 750 000 euro per år från tidigare 300 000 euro per år. Det ska fortsättningsvis beviljas understöd för laddningsinfrastruktur för elbilar.

För genomförandet av ett strategiskt program för främjande av cirkulär ekonomi och för arbetet för cirkulär ekonomi överlag reserveras årligen en miljon euro. För rapportering och uppföljning av data inom avfallssektorn kommer det i fortsättningen att avsättas ökade anslag. Dessutom anvisas anslag för upprätthållande av den dataplattform för avfall och biflöden (Materialtorget) som tjänar den cirkulära ekonomin och avfallssektorn.

Bostadsbyggandet påskyndas, stöd för undersökning av byggnaders skick och reparationsplanering

Enligt regeringsprogrammet ska produktionen av ARA-bostäder med skäliga boendekostnader ökas i stadsregionerna. För att detta ska vara möjligt föreslås att fullmakten för räntestödslån ska uppgå till 1 650 miljoner euro, dvs. en höjning på 240 miljoner euro jämfört med detta år. Merparten av den statsunderstödda bostadsproduktionen riktas till de största tillväxtcentrumen och då särskilt Helsingforsregionen. I förslaget anvisas 90 miljoner euro för investeringsunderstöd för grupper med särskilda behov.

Enligt regeringsprogrammet ska det år 2020 tas i bruk ett understöd för undersökning av byggnaders skick och för utarbetande av reparationsplaner, och för detta ändamål föreslås ett anslag på 2,3 miljoner euro. Understöd ska kunna beviljas bostadsaktiebolag och småhusägare för undersökning av byggnader med inneluftsproblem. Understöd ska dessutom beviljas för planering av grundliga förbättringar i bostadsaktiebolag.

Det har beretts nya avtal om markanvändning, boende och trafik (MBT) för de största stadsregionerna, och avtalen kommer att bearbetas utifrån riktlinjerna i regeringsprogrammet. Som stöd för genomförandet av avtalen föreslår miljöministeriet startbidrag för sammanlagt 30 miljoner euro för produktion som beviljas långvarigt räntestöd och 20 miljoner euro i understöd för kommunalteknik.

Behandlingen av budgetpropositionen för 2020

Förhandlingar om budgetpropositionen för nästa år förs mellan ministerierna och finansministeriet den 28–29 augusti. Regeringen behandlar budgeten vid sin budgetmangling den 17–18 september. Samtidigt behandlas planen för de offentliga finanserna för 2020–2023. Budgetpropositionen och planen för de offentliga finanserna behandlas i statsrådet den 7 oktober.

Mer information:

E-postadresserna har formen fornamn.efternamn@ym.fi

Naturmiljö

Ari Niiranen, överdirektör, tfn 0295 250 071

Miljövård

Leena Ylä-Mononen, överdirektör, tfn 0295 250 023

Den byggda miljön

Timo Tähtinen, byggnadsråd, tfn 0295 250 306

Beredningen av miljöministeriets budgetförslag

Timo Jaakkola, ekonomichef, tfn 0295 250 214

I miljöministeriets förslag till budget för det egna förvaltningsområdet 2020 uppgår anslagen till sammanlagt 235,5 miljoner euro, vilket är 31,1 miljoner euro mer än för 2019. Ökningen beror framför allt på de åtgärder i regeringsprogrammet som ska trygga bevarandet av den biologiska mångfalden och omställningen till ett klimatneutralt samhälle.

Källa: ym.fi


Tags assigned to this article:
FinlandMiljöministerietnyheter på svenska

High quality & nature friendly luxury cosmetics from Scandinavia - ElishevaShoshana.com

Copyright © NordenBladet 2008-2022 All Rights Reserved.
Skandinaviska / Nordiska nyheter och information på svenska.
Scandinavian / Nordic news and info in Swedish.
Nordic News Service & Link Directory