Annons:

Miljöministeriets budgetförslag innehåller satsningar på naturskydd och på övergången till ett klimatneutralt samhälle

NordenBladet —

Pressmeddelande 13.8.2020 kl. 10.57

I miljöministeriets förslag till budget för det egna förvaltningsområdet 2021 uppgår anslagen till sammanlagt 340,2 miljoner euro, vilket är 54,4 miljoner euro mer än för 2020. Ökningen beror på de satsningar i överensstämmelse med regeringsprogrammet som görs för att trygga bevarandet av den biologiska mångfalden och omställningen till ett klimatneutralt samhälle.

För miljö- och naturvård föreslås 192,8 miljoner euro. För områdesanvändning, boende och byggande föreslås 73,8 miljoner euro. För förvaltningsområdets omkostnader föreslås 73,7 miljoner euro.

I budgetförslaget ingår ännu inte regeringens stimulerande framtidsinvesteringar. Stimulansinvesteringarna kommer att behandlas under de kommande veckorna och tas in i den slutliga budgetpropositionen.

Försämrade livsmiljöer restaureras och skogar och myrar skyddas

För naturskyddet föreslås ytterligare betydande tilläggssatsningar, genom vilka man verkställer livsmiljöprogrammet Helmi och handlingsplanen för den biologiska mångfalden i skogarna i södra Finland (METSO). I miljöministeriets förslag reserveras det preliminärt 27 miljoner euro för förvärv av och ersättningar för skogsområden enligt METSO-handlingsplanen och minst 12 miljoner euro för myrskyddet som en del av Helmi-programmet. Den totala budgeten för Helmi-programmet är 46 miljoner euro. Naturvårdslagen reformeras och tillämpningen av ekologisk kompensation utreds. Utarbetandet av en ny strategi och handlingsplan för bevarande och hållbart nyttjande av den biologiska mångfalden inleds. Finansieringen av Forststyrelsens naturskyddsuppgifter stärks.

Programmet för effektiviserat vattenskydd fortsätter genom att man stöder effektiva vattenvårds- och havsvårdsåtgärder som ett samarbete mellan olika förvaltningsområden, den privata sektorn, sakkunniginrättningar samt kommunsektorn och organisationsfältet. För effektivisering av vattenskyddet föreslås 2021 ett anslag på sammanlagt 15 miljoner euro.

Utfasningen av oljeuppvärmning, energirenoveringar och kommunernas klimatarbete påskyndas

Miljöministeriets budgetförslag bidrar till att bygga ett klimatneutralt samhälle där den cirkulära ekonomin ska utgöra grund för Finlands ekonomi.

Exempel på konkreta klimatinvesteringar är till exempel ett understödsanslag på över 40 miljoner euro genom vilket kommuner och hushåll sporras att avstå från oljeuppvärmning samt de energiunderstöd för bostadshus som föreslås bli förlängda och även nästa år uppgå till 40 miljoner euro. För att påskynda kommunernas och regionernas klimatarbete föreslås ett anslag på fem miljoner euro. För klimatpanelens verksamhet reserveras 750 000 euro. Arbetet inom den oavhängiga och tvärvetenskapliga klimatpanelen hänger samman med till exempel beredningen av den klimatpolitiska planen på medellång sikt, säkerställandet av en rättvis omställning, beredningen av en nationell anpassningsplan och avgörande av andra viktiga och aktuella klimatpolitiska informationsbehov.

För genomförandet av det riksomfattande programmet för främjande av cirkulär ekonomi reserveras det 0,7 miljoner euro under miljöministeriets moment. Den totala satsningen på främjande av cirkulär ekonomi är dock mångfaldig. Genomförandet av åtgärderna inom färdplanen för plast fortsätter. För utvecklande av och för upprätthållandet av rapporteringen om och uppföljningen av avfallssektorn och systemet för uppföljning av produktinformation föreslås ett anslag på sammanlagt 1,25 miljoner euro.

Bostadsbyggandet påskyndas särskilt i tillväxtregionerna

För att öka den statsunderstödda produktionen av hyresbostäder kan de kommuner i regionerna Helsingfors, Åbo, Tammerfors och Uleåborg som har ingått avtal om markanvändning, boende och trafik (MBT-avtal) beviljas tidsbundna startbidrag till ett belopp av högst 38 miljoner euro. I dessa områden som omfattas av MBT-avtal främjas dessutom bostadsproduktionen genom understöd för byggande av kommunalteknik, som beviljas till ett belopp av högst 15 miljoner euro. Som räntestödsfullmakter för den statsunderstödda sociala bostadsproduktionen föreslås det två miljarder euro samt som borgenslånefullmakter 285 miljoner euro och som statsborgen för ombyggnadslån för bostadsaktiebolag 100 miljoner euro. Merparten av den statsunderstödda bostadsproduktionen är inriktad på de största tillväxtcentrumen, särskilt Helsingforsregionen.

Upprättandet av ett digitalt register och en dataplattform för den byggda miljön fortsätter i enlighet med förslaget med ett anslag på 7,3 miljoner euro. Med anslaget stöds utvecklandet av digitaliseringen av den byggda miljön och dess verksamhetsomgivning i kommunerna och kopplingen till de riksomfattande strukturerna.

Byggandet och reparationen av bostäder för grupper med särskilda behov stöds utöver med räntestödslån även genom investeringsunderstöd till ett belopp av 90 miljoner euro. Understöden riktas primärt till åtgärder för att främja bostadsproduktionen för de svagaste grupperna. För reparationsunderstöd föreslås ur budgeten och Statens bostadsfond sammanlagt 33,5 miljoner euro. Anslaget riktas i huvudsak till stöd för installation av hissar i efterhand och till stöd för reparation av bostäder för äldre och för personer med funktionsnedsättning.

Ur statens bostadsfond, som inte omfattas av budgeten, används medel för cirka 157,6 miljoner euro för betalning av bidrag och räntestöd för bostäder.

Behandlingen av budgetpropositionen för 2021

Regeringen behandlar budgeten vid sin budgetmangling den 14–15 september. Budgetpropositionen behandlas i statsrådet den 5 oktober.

Ytterligare information:

E-postadresserna har formen fornamn.efternamn@ym.fi

Timo Juurikkala, miljö- och klimatministerns specialmedarbetare, tfn 040 555 4013

Naturmiljö
Mikko Kuusinen, miljöråd, tfn 0295 250 144

Miljöskydd
Leena Ylä-Mononen, överdirektör, tfn 0295 250 023

Den byggda miljön
Timo Tähtinen, byggnadsråd, tfn 0295 250 306

Beredningen av miljöministeriets budgetförslag
Timo Jaakkola, ekonomichef, tfn 0295 250 214

I miljöministeriets förslag till budget för det egna förvaltningsområdet 2021 uppgår anslagen till sammanlagt 340,2 miljoner euro, vilket är 54,4 miljoner euro mer än för 2020. Ökningen beror på de satsningar i överensstämmelse med regeringsprogrammet som görs för att trygga bevarandet av den biologiska mångfalden och omställningen till ett klimatneutralt samhälle.

Källa: ym.fi


Tags assigned to this article:
FinlandMiljöministerietnyheter på svenska

error: Content is protected !!
Copyright © NordenBladet 2008-2020 All Rights Reserved.
Skandinaviska / Nordiska nyheter och information på svenska.
Scandinavian / Nordic news and info in Swedish.
Nordic News Service & Link Directory