Annons:

Miljöministeriet och städer eftersträvar ett frivilligt avtal för att minska utsläppen från byggarbetsplatser

NordenBladet —

Pressmeddelande 4.5.2020 kl. 9.51

Miljöministeriet och städerna Esbo, Helsingfors, Vanda och Åbo förhandlar om ett frivilligt Green deal-avtal för att minska utsläpp från byggarbetsplatser. Avsikten är att avtalet ska undertecknas sommaren 2020, men de åtgärder som nämnts i avtalet har redan delvis inletts.

Målet med avtalet är att städernas byggarbetsplatser före utgången av 2025 ska vara fossilfria, dvs. att fossila bränslen inte ska användas i arbetsmaskiner eller interna transporter på byggena. Den el och de uppvärmningsmetoder som används på byggarbetsplatserna ska basera sig på el, gas, flytande bränslen eller fjärrvärme som producerats med förnybar energi. Dessutom är målet att också de fordon som används för externa transporter vid byggarbetsplatserna före utgången av 2030 ska drivas med fossilfria bränslen, och att minst 50 procent av de arbetsmaskiner som används på byggena och av transporterna på byggena ska drivas med el, biogas eller väte.

”Utsläppen måste minskas inom alla sektorer för att vårt samhälle ska bli klimatneutralt senast 2035. Det är fint att städerna vill vara ansvarsfulla vägvisare och vidta frivilliga åtgärder för att minska utsläppen. Genom sin verksamhet skapar städerna efterfrågan och förutsättningar för ett mer omfattande ibruktagande av utsläppssnåla lösningar och för en utveckling av marknaden”, konstaterar miljö- och klimatminister Krista Mikkonen.

Green deal-avtalet stöder Finlands mål för minskning av utsläppen inom ansvarsfördelningssektorn och kommer att integreras i det samhälleliga åtagandet för hållbar utveckling. Miljöministeriet bistås vid genomförandet av avtalet av det nätverksbaserade kompetenscentret för hållbar och innovativ offentlig upphandling (KEINO).

Städerna utvecklar gemensamma tillvägagångssätt och även andra städer bjuds in

De städer som ansluter sig till avtalet deltar i skapandet av en gemensam verksamhetsmodell för utsläppsfria byggarbetsplatser samt ett gemensamt uppföljningssystem när det gäller arbetsmaskiner och upphandlingskriterier som tillämpas på städernas byggarbetsplatser. Formuleringarna om utsläppsfria byggarbetsplatser avser växthusgasutsläpp, skadliga lokala utsläpp och motorbuller, och en ambitiös minskning av dessa.

Städerna för också en marknadsdialog för att kartlägga nya lösningar och verksamhetsmodeller. Syftet med avtalet är att sprida information om den bästa praxis som utvecklats och identifierats och att uppmuntra även andra städer att ansluta sig till avtalet.

De städer som deltar i förhandlingarna samordnar tillsammans projektet för klimatneutrala och resurssmarta företagsområden (HNRY) i vilket man försöker hitta nya tillvägagångssätt och lösningar för att minska utsläppen från byggarbetsplatser och i synnerhet arbetsmaskiner. Vid genomförandet av avtalet tar man till vara lärdomar från projektet och städerna förpliktas att genomföra utsläppsminskningsåtgärder på lång sikt.

”Genom att slå sig samman har städerna stor möjlighet att påverka uppkomsten av en ren marknad, eftersom upphandlingarnas värde tillsammans uppgår till miljarder. Städerna erbjuder pionjärföretagen möjligheter att pröva nya verksamhetssätt”, konstaterar miljöchef Jari Viinanen vid Vanda stad.

Green deal är ett frivilligt avtal mellan staten och näringslivet eller kommunerna. Målet är att tillsammans främja målen för hållbar utveckling genom att ta fram lösningar för hur klimatförändringen kan begränsas och en cirkulär ekonomi främjas.

Ytterligare information:

Ville Laasonen, sakkunnig, miljöministeriet, tfn 029 525 0046, ville.laasonen@ym.fi (Green deal-avtalet om utsläppsfria byggarbetsplatser)

Leena-Kaisa Piekkari, sakkunnig, miljöministeriet, tfn 050 320 1114, leena-kaisa.piekkari@ym.fi (Green deal-avtal i allmänhet)

Miljöministeriet och städerna Esbo, Helsingfors, Vanda och Åbo förhandlar om ett frivilligt Green deal-avtal för att minska utsläpp från byggarbetsplatser. Avsikten är att avtalet ska undertecknas sommaren 2020, men de åtgärder som nämnts i avtalet har redan delvis inletts.

Källa: ym.fi


Tags assigned to this article:
FinlandMiljöministerietnyheter på svenska

error: Content is protected !!
Copyright © NordenBladet 2008-2020 All Rights Reserved.
Skandinaviska / Nordiska nyheter och information på svenska.
Scandinavian / Nordic news and info in Swedish.
Nordic News Service & Link Directory