Annons:

Kommunernas naturvårdsarbeten inom ramen för Helmi-livsmiljöprogrammet startar

NordenBladet —

Pressmeddelande 1.7.2020 kl. 13.00

I sommar börjar även kommunerna arbeta med de Helmi-projekt som syftar till att förbättra naturens tillstånd. I sommar finansieras de 16 första kommunprojekten för naturvård genom Kommun-Helmi specialunderstödet. Projekten går ut på att restaurera de mest hotade livsmiljöerna så som ädelträskogarna, myrar, ängar och fågelvatten. Kommunerna är tacksamma för att man satsar på arbetet för biologisk mångfald.

”Även om utarmningen av naturen är ett globalt hot, vidtas åtgärderna för att bekämpa hotet ofta på lokal nivå.  När det gäller klimatkrisen har kommunerna redan accepterat sin roll som lokal beslutsfattare, och nu vill allt flera kommuner också arbeta hårdare för att skydda naturen. Vi litar på att kommunerna också kan lösa naturkrisen, och vi vill stödja detta arbete. Samtidigt kan vi också trygga alla de rekreationsområden som är så viktiga för invånarna. Till vår glädje har vi sett att många kommuner runtom i Finland har satt igång med naturvårdsarbetet redan i sommar”, säger miljö- och klimatminister Krista Mikkonen.

”Det är fint att man kan ansöka om finansiering som uttryckligen är avsedd för arbete som främjar den biologiska mångfalden”, konstaterar miljöplanerare Hanna Seitapuro från Helsingforsregionens miljötjänster. Åbos miljöskyddsplanerare Tanja Ruusuvaara-Koskinen överensstämmer: ”Naturvårdsåtgärderna måste tävla med så många andra finansieringsbehov som kommunerna har. Det finns ofta för lite resurser, särskilt för de områden som inte används i stor omfattning för rekreation.  Många värdefulla områden omfattas inte alls av naturvården och växer därför igen med tiden. Genom Helmi-programmet anvisas det exceptionellt stora resurser just till sådana vårdåtgärder som vår natur behöver allra mest.”

Kommunerna har visat stort intresse för den ansökningsomgång för Kommun-Helmi-specialunderstödet som öppnades i maj. Hittills har det kommit in sammanlagt 28 ansökningar om specialunderstödet.  Ansökningsförfarandet fortsätter till slutet av augusti, men av de ansökningar som kom in i maj har man redan valt ut 16 projekt som inleds i sommar. Budgeten för dessa projekt uppgår sammanlagt till cirka 825 000 euro. Besluten om finansieringen av de övriga projekten fattas efter den 31 augusti då ansökningstiden gått ut. För Kommun-Helmi-understöd har reserverats sammanlagt 3 miljoner euro. 

Myrar, kärr och ängar ska vårdas

Det naturvårdsarbete som ska göras i sommar gäller bland annat röjning av vårdbiotoper och ingärdning av vårdbiotoper för nästa betesgång samt fyllning av myrdiken, byggande av konstruktioner för fågelbon och planering för senare restaureringsåtgärder. I Helsingfors restaurerar man för tillfället de mycket värdefulla och frodiga kärren i det nya naturskyddsområdet i Haltiala skog.  I Åbo restaureras som bäst Natura 2000-området i Pomponrahka. I Pomponrahka förekommer det utrotningshotade rika myrnaturtyper med värdefull växtlighet. I Vasa restaureras små stadsängar och strandnaturen i Gustavsborg-Sunnanvik. Dessutom ökas kustskogens biologiska mångfald genom produktionen av låga och insekthotell. I Nykarleby i Frill iståndsätter man de kulturhistoriska ängarna och stenmurarna som finns i stadens kärna. ”Tack vare Helmi-programmet bevaras och förbättras områdets mångfald. Man identifierar och lyfter fram naturens och landskapets värde. Samtidigt ökar också invånarnas medvetenhet om naturen och den biologiska mångfalden”, konstaterar Janne Toivonen, som ansvarar för projektet i Nykarleby.  

Livsmiljöprogrammet Helmi 

Helmi-programmet stärker den biologiska mångfalden i Finland och förbättrar livsmiljöernas tillstånd, bland annat genom att skydda och restaurera myrar, återställa och vårda fågelvatten, vårdbiotoper och skogliga livsmiljöer samt iståndsätta vatten- och strandnatur. Förutom att förbättra naturens biologiska mångfald är målet också att främja ekosystemtjänster, vattenskydd och kolupptaget samt andra åtgärder för begränsning av och anpassning till klimatförändringen.

Ytterligare information:

Antti Heikkinen, minister Mikkonens specialmedarbetare, antti.heikkinen@ym.fi, tfn 050 348 1406

Hanna-Leena Keskinen, specialsakkunnig, hanna-leena.keskinen@ym.fi, tfn 0295 250 096

Ytterligare information om naturvårdsområdena:

Haltialaskogen i Helsingfors: Hanna Seitapuro, hanna.seitapuro@hel.fi, tfn 040 178 7378

Pomponrahka i Åbo: Tanja Ruusuvaara-Koskinen, tanja.ruusuvaara-koskinen@turku.fi, tfn 040 482 9506

Ängarna i Frill i Nykarleby: Janne Toivonen, janne.toivonen@nykarleby.fi, tfn 050 364 6512

Vasa ängar och strandområde: Leila Roininen, leila.roininen@vaasa.fi, tfn 040 095 9179

Alla sommarens Kommun-Helmi-projekt:

Pargas

Pargas pärlor – Paraisten helmet (perinnebiotooppisaaria)

Åbo

Pomponrahkan ennallistaminen; Turun kaupunki (suon ennallistaminen)

Åbo

Rantaniittyjen niitto ja murskaus, Krottilanlahti, Katariinanlaakso ja Friskalanlahti, Turun kaupunki

Björneborg

Yyterin sannat

Tammerfors

Kelluvat pesälautat Tampereen kaupungin lintuvesillä

Kyrkslätt

Volsin luonnonsuojelualueiden luonnonhoitotyöt

Nykarleby

Frill natur- och landskapsområde

Borgå

Porvoon kansallisen kaupunkipuiston perinnebiotooppien kunnostus

Vasa

Vaasan niittyalueiden perustaminen ja kunnostaminen

Lahtis och Hollola

Kintterönsuon luonnon monimuotoisuuden ja käytön turvaaminen

Vasa

Rantaluonnon kunnostaminen – biodiversiteetin ja luonnon monimuotoisuuden tukeminen

Kyrkslätt

Sundsin kallioketo- ja niittyalueen luonnonhoito- ja ennallistamistyöt

Raseborg

Hagalundin laidunnushanke

Raseborg

Hagen-Ramsholmenin hoito- ja käyttösuunnitelma

Helsingfors

Haltialanmetsän korpien ennallistaminen

Helsingfors

Helsingin lintuvesien kunnostustoimet

I sommar börjar även kommunerna arbeta med de Helmi-projekt som syftar till att förbättra naturens tillstånd. I sommar finansieras de 16 första kommunprojekten för naturvård genom Kommun-Helmi specialunderstödet. Projekten går ut på att restaurera de mest hotade livsmiljöerna så som ädelträskogarna, myrar, ängar och fågelvatten. Kommunerna är tacksamma för att man satsar på arbetet för biologisk mångfald.

Källa: ym.fi


Tags assigned to this article:
FinlandMiljöministerietnyheter på svenska

error: Content is protected !!
Copyright © NordenBladet 2008-2020 All Rights Reserved.
Skandinaviska / Nordiska nyheter och information på svenska.
Scandinavian / Nordic news and info in Swedish.
Nordic News Service & Link Directory