Global Biodiversity Outlook: Utvecklingen för den biologiska mångfalden fortsättningsvis negativ, viktigt att rikta politikåtgärderna rätt

NordenBladet —

Pressmeddelande 15.9.2020 kl. 16.21

I dag publicerades den femte Global Biodiversity Outlook-rapporten, som behandlar tillståndet för den biologiska mångfalden utifrån färsk information och de nationella rapporter som sammanställts. Enligt sammanfattningen minskar den biologiska mångfalden fortfarande i snabb takt på olika håll i världen. Denna utveckling kan vändas, om åtgärderna riktas rätt. Rapporten har sammanställts av en expertpanel som verkar under ledning av sekretariatet för konventionen om biologisk mångfald.

”Rapporten Global Biodiversity Outlook 5, som publicerades i dag, och WWF:s Living planet-rapport från förra veckan påminner oss om hur brådskande de naturbevarande åtgärderna är. Det finns inte mycket tid att vända utvecklingen. Naturen utarmas snabbt, samtidigt som klimatkrisen fortgår. Nu om någonsin måste världens länder stoppa den negativa utvecklingen”, säger miljö- och klimatminister Krista Mikkonen.

I rapporten analyseras 167 nationella rapporter, däribland Finlands. Dessutom har 170 nationella strategier och handlingsprogram för biologisk mångfald studerats med tanke på rapporten. Utvecklingen när det gäller arter baserar sig på uppgifterna i WWF:s Living Planet-rapport, som publicerades förra veckan.

Viktigt att naturfrågor integreras

Bakom förlusten av biologisk mångfald ligger förändringar i markanvändningen, skogsavverkning, överexploatering av naturresurser, klimatförändringar, föroreningar och människors konsumtionsvanor och produktionsmetoder. Global Biodiversity Outlook 5-rapporten framhåller vikten av att naturfrågor integreras i hela samhället och att naturbaserade lösningar utnyttjas. I rapporten framhålls också vikten av skyndsamma åtgärder mot klimatförändringen.

Rapporten sätter även fokus på ett integrerat tillvägagångssätt i arbetet med att bevara den biologiska mångfalden och uppnå en hållbar utveckling, detta för att ekonomi- och naturaspekterna ska samordnas. En ekologisk omställning kräver kraftfulla åtgärder och en minskning av mängden skadliga stöd. Viktiga fokusområden är också livsmedelssystemen, konsumtionsvanorna och produktionsmetoderna. I dagens läge har endast 8 procent av länderna ställt ambitiösa nationella mål i fråga om skogar, hållbar mat och jordbruk. I rapporten framhävs betydelsen av vetenskaplig information och alternativ till den plan som ska gälla tiden efter 2020 och till hur målen ska nås.

Förlusten av biologisk mångfald har inte kunnat stoppas före 2020

Partskonferensen för konventionen om biologisk mångfald ställde 2010 som mål att förlusten av biologisk mångfald ska stoppas före 2020. Samtidigt uppställdes 20 så kallade Aichi-mål för att mäta måluppfyllelsen. Enligt Global Biodiversity Outlook har 13 av målen inte uppnåtts, och i fråga om två av målen är resultaten okända. Sex mål uppnåddes delvis. I fråga om till exempel mål 11 innebär det att en större del av land- och havsområdena har kunnat skyddas, men att kvaliteten på skyddsområdena inte har uppnåtts. I fråga om mål 19 har på motsvarande sätt kunskapen om den biologiska mångfalden ökat, men kunskapen har inte kunnat spridas eller tas i bruk i någon större utsträckning.

Avsikten var att världens länder i år skulle fastställa nya mål för tiden efter 2020. På grund av coronapandemin har dock partskonferensen för konventionen om biologisk mångfald skjutits fram med ett år. Vissa förhandlingar kommer emellertid att föras virtuellt.

Positiv utveckling när det gäller fiskbestånd, restaurering, skyddsområden och beskogning

Rapporten förmedlar också positiva signaler. Fiskbeståndens biomassa har ökat, likaså mängden restaureringsinsatser och naturskyddsområden. Många länder och regioner har även lyckats väl med beskogningen. För Finlands del har man som en positiv aspekt lyft fram det arbete som utförts i samarbete med samerna för att trygga mångfalden. Enligt rapporten kan den negativa utvecklingen för den biologiska mångfalden vändas om de politiska åtgärderna riktas rätt och är tillräckligt verkningsfulla. 

”Det här budskapet måste tas på allvar överallt i världen. I Finland har vi under denna regeringsperiod tillgripit historiskt hårda åtgärder för att stoppa förlusten av biologisk mångfald. Vi har ökat finansieringen för naturvård med hundra miljoner euro. En av de största satsningarna är det nya Helmi-programmet, där vi riktar in oss på den största direkta orsaken till att naturen utarmas, alltså att livsmiljöerna försämras. Med rätt åtgärder kan vi stoppa förlusten av biologisk mångfald”, säger minister Mikkonen.

Mer information: 

Antti Heikkinen, minister Mikkonens specialmedarbetare, antti.heikkinen@ym.fi, tfn 050 348 1406

Marina von Weissenberg, miljöråd, marina.weissenberg@ym.fi, tfn 0295 250 321

I dag publicerades den femte Global Biodiversity Outlook-rapporten, som behandlar tillståndet för den biologiska mångfalden utifrån färsk information och de nationella rapporter som sammanställts. Enligt sammanfattningen minskar den biologiska mångfalden fortfarande i snabb takt på olika håll i världen. Denna utveckling kan vändas, om åtgärderna riktas rätt. Rapporten har sammanställts av en expertpanel som verkar under ledning av sekretariatet för konventionen om biologisk mångfald.

Källa: ym.fi


Tags assigned to this article:
FinlandMiljöministerietnyheter på svenska

error: Content is protected !!
Copyright © NordenBladet 2008-2021 All Rights Reserved.
Skandinaviska / Nordiska nyheter och information på svenska.
Scandinavian / Nordic news and info in Swedish.
Nordic News Service & Link Directory