Annons:

Fin aapamyr blir skyddsområde – Kivisuo är det största myrområde som skyddats genom Helmi-programmet

NordenBladet —

Pressmeddelande 21.9.2020 kl. 11.16

Miljöministeriet, NTM-centralen i Norra Österbotten och Osuuskunta Lumimuutos informerar

© Foto: Mika Honkalinna

Kivisuo i Muhos är en stor myr med värdefulla naturvärden, och området har i dag blivit ett myrskyddsområde. Beslutet om skydd bidrar till målen för myrskyddet i livsmiljöprogrammet Helmi. Kivisuo är det största område som skyddats genom Helmi-programmet. Arealen uppgår till cirka 614 hektar. Avtalet om skydd av området ingicks av Närings-, trafik- och miljöcentralen i Norra Österbotten och Osuuskunta Lumimuutos.

”Kivisuo är ett område med mycket värdefulla naturvärden, och därför är det fint att vi nu kan skydda området genom Helmi-programmet. I det nya livsmiljöprogrammet Helmi tar vi tag i grundorsaken till förlusten av naturens mångfald i Finland: minskningen och försämringen av livsmiljöer. Det är just denna typ av handlingar som behövs för att stoppa förlusten av biologisk mångfald,” säger miljö- och klimatminister Krista Mikkonen.

Naturskyddsområdet Kivisuo inrättades av Närings-, trafik- och miljöcentralen i Norra Österbotten på ansökan av Osuuskunta Lumimuutos, som är en organisation som inte bedriver verksamhet i vinstsyfte. Det nya skyddsområdets areal är cirka 614 hektar. Inom Kivisuoområdet har det tidigare inrättats fyra privata naturskyddsområden med en sammanlagd areal på cirka 293 hektar, så i och med inrättandet av det nya skyddsområdet finns det nu över 900 hektar skyddad myrnatur i Kivisuo.

Värdefulla livsmiljöer och rikligt med arter

Kivisuo är en omfattande sammanhängande helhet av aapamyrar, som utgör den sydöstra delen av den enorma myrmarkshelhet som finns i Muhos. I Kivisuo finns ett mångsidigt urval värdefulla livsmiljöer (gräsbevuxna myrar, trädfattiga torvmarker, skogsdungar) och övergångszoner i anslutning till dessa samt rikliga förekomster av värdefulla arter. Kivisuo representerar på ett mångsidigt sätt den myrvegetation som påträffas på de stora aapamyrarna i Österbotten. Om man ser till landskapet är den vida helheten av öppen myrmark och skogsdungar i Kivisuo imponerande; som mest breder det vida myrmarkslandskapet ut sig 3–4 kilometer. I en utredning om fågellivet har området konstaterats vara ett område av riksintresse med tanke på häckfågelbeståndet.

Osuuskunta Lumimuutos

Osuuskunta Lumimuutos är en miljö- och forskningsorganisation som är verksam i Finland, Alaska, Kanada, Grönland och Sibirien. Restaureringsprogrammet Landscape Rewilding, som inrättades 2018, ska under de två första åren omfatta ca 1 330 hektar samt restaurering av avrinningsområden med ett influensområde på ca 26 000 hektar fördelat på mer än 20 områden runt om i Finland. Landscape Rewilding, som tillämpas i fem länder, genomförs av Osuuskunta Lumimuutos. Programmet utgör en ny, omfattande insats för restaurering av privat mark i hela landet. Kivisuo är det största enskilda området i programmet.

Livsmiljöprogrammet Helmi

Åtgärderna i livsmiljöprogrammet Helmi ska ta tag i den största direkta orsaken till förlusten av biologisk mångfald i Finland: att livsmiljöerna minskar och försämras kvalitetsmässigt. Inom ramen för programmet ska myrar skyddas och restaureras, fågelvatten och våtmarker återställas, vårdbiotoper och skogliga livsmiljöer vårdas samt naturen på stränder och i vatten iståndsättas. Verksamheten baserar sig på frivillighet bland markägarna. Markägarna får ersättning för de områden som skyddas och staten stöder restaurerings- och vårdåtgärderna.

Mer information

Eero Melantie, enhetschef, NTM-centralen i Norra Österbotten, tfn 0295 038 377, eero.melantie@ely-keskus.fi

Tero Mustonen, styrelseordförande, Osuuskunta Lumimuutos, tfn 040 737 2424, tero@lumi.fi

Antti Heikkinen, Minister Mikkonens specialmedarbetare, miljöministeriet, tfn 050 348 1406, antti.heikkinen@ym.fi

Kivisuo i Muhos är en stor myr med värdefulla naturvärden, och området har i dag blivit ett myrskyddsområde. Beslutet om skydd bidrar till målen för myrskyddet i livsmiljöprogrammet Helmi. Kivisuo är det största område som skyddats genom Helmi-programmet. Arealen uppgår till cirka 614 hektar. Avtalet om skydd av området ingicks av Närings-, trafik- och miljöcentralen i Norra Österbotten och Osuuskunta Lumimuutos.

Källa: ym.fi


Tags assigned to this article:
FinlandMiljöministerietnyheter på svenska

error: Content is protected !!
Copyright © NordenBladet 2008-2020 All Rights Reserved.
Skandinaviska / Nordiska nyheter och information på svenska.
Scandinavian / Nordic news and info in Swedish.
Nordic News Service & Link Directory