De nordiska länderna har ett klart gemensamt mål: att främja koldioxidsnålt byggande och cirkulär ekonomi inom byggandet i EU

NordenBladet —

Pressmeddelande 15.9.2020 kl. 9.53

De nordiska länderna kommer att intensifiera samarbetet ytterligare när det gäller byggande och inflytandet inom EU. Det gemensamma målet är att främja cirkulär ekonomi i byggsektorn och på så sätt också förbättra de nordiska ländernas konkurrenskraft.

De nordiska ministrarna med ansvar för byggande och boende godkände i oktober i fjol en deklaration om koldioxidsnålt byggande och cirkulära principer inom byggsektorn. De beslut som ministrarna fattade under dagens videokonferens påskyndar det praktiska samarbetet.

Ministrarna fastställde att de nordiska länderna bör hålla samman, i synnerhet i samband med revideringen av EU:s byggproduktförordning. Man måste till exempel avgöra hur ländernas gemensamma behov och mål bäst ska beaktas när Europeiska kommissionen utreder de harmoniserade produktstandarderna och de nationella lagstiftningsbehov som hänför sig till dem. De nordiska länderna vill bland annat underlätta återanvändning och materialåtervinning av byggprodukter.

Ministrarna stödde kommissionens initiativ att utveckla det frivilliga rapporteringssystem för resurseffektivitet i byggandet som går under namnet Level(s) och som ska bidra till ökad hållbarhet, miljöhänsyn, energiprestanda och sundhet i fråga om byggnader. De nordiska länderna har varit aktiva när det gäller att testa det nya systemet.

Det nordiska samarbetet inom byggsektorn har intensifierats under de senaste åren. Våren 2020 tillsatte länderna exempelvis en gemensam styrgrupp som har i uppgift att samordna arbetet med att förenhetliga byggbestämmelserna. Nästa år inleds flera nya samarbetsprojekt som syftar till en hållbarare och mer konkurrenskraftig nordisk bygg- och bostadssektor.

Just nu finns det stor efterfrågan på nordiskt samarbete för att förenhetliga de författningar som styr byggsektorn, eftersom flera EU-medlemsstater håller på att bereda ny lagstiftning och andra åtgärder för att påskynda koldioxidsnålt byggande. I fortsättningen ska koldioxidavtrycket under byggnadens hela livscykel beaktas allt bättre, allt från det att byggmaterialet tillverkas till att uppkomsten av byggavfall förebyggs och byggavfallet materialåtervinns och återanvänds. En praktisk utmaning är att medlemsstaternas byggbestämmelser skiljer sig från varandra, vilket i värsta fall försvårar handeln såväl inom EU som mellan de nordiska länderna.

Nordiska ministerrådet antog i fjol en ny vision om att Norden ska vara världens mest integrerade region, och denna vision kommer de närmaste åren att påskynda arbetet för cirkulär ekonomi i byggbranschen. Visionen börjar genomföras i början av 2021, då Finland övertar ordförandeskapet i ministerrådet för ett år.

Ministrarna diskuterade också de utmaningar som coronakrisen innebär för byggsektorn. I nordiskt perspektiv är situationen i Finland god, och byggsektorn har hittills klarat sig bättre än i till exempel andra EU-länder.

”De nordiska länderna går åter målmedvetet i samma riktning när det gäller cirkulär ekonomi och koldioxidsnålt byggande, vilket ökar våra möjligheter att bekämpa klimatförändringen och förbättra företagens konkurrenskraft i EU”, beskriver statssekreterare Terhi Lehtonen, som representerade Finland vid mötet.

Mer information:

Koldioxidsnålt byggande: Matti Kuittinen, specialsakkunnig, tfn 0295 250 268, matti.kuittinen@ym.fi

Cirkulär ekonomi i byggbranschen: Kirsi Martinkauppi, regeringsråd, tfn 0295 250 177, kirsi.martinkauppi@ym.fi

De nordiska länderna kommer att intensifiera samarbetet ytterligare när det gäller byggande och inflytandet inom EU. Det gemensamma målet är att främja cirkulär ekonomi i byggsektorn och på så sätt också förbättra de nordiska ländernas konkurrenskraft.

Källa: ym.fi


Tags assigned to this article:
FinlandMiljöministerietnyheter på svenska

error: Content is protected !!
Copyright © NordenBladet 2008-2021 All Rights Reserved.
Skandinaviska / Nordiska nyheter och information på svenska.
Scandinavian / Nordic news and info in Swedish.
Nordic News Service & Link Directory