Finland: Arbetsmaskinbranschen och miljöministeriet ingick avtal om frivilliga utsläppsminskningar

NordenBladet — Miljöministeriet och Tekniska Handelsförbundet rf har i dag ingått ett Green deal-avtal för arbetsmaskinbranschen, det vill säga ett frivilligt avtal om minskning av utsläppen. Avtalet uppmuntrar branschen att lyfta fram metoder som kan minska koldioxidutsläppen från arbetsmaskiner. För närvarande orsakar arbetsmaskinerna omkring 8 procent av utsläppen inom ansvarsfördelningssektorn. Avtalet är det fjärde Green deal-avtalet i Finland.

Green deal-avtalet stöder Finlands mål för minskning av utsläppen inom ansvarsfördelningssektorn och inkluderas i det samhälleliga åtagandet för hållbar utveckling.

”Det är fint att viktiga branscher vill vidta frivilliga åtgärder för att minska utsläppen. Utsläppen måste minskas inom alla sektorer för att vårt samhälle ska bli klimatneutralt senast 2035. Ökad användning av helt eldrivna och andra utsläppssnåla arbetsmaskiner är ett viktigt steg”, säger miljö- och klimatminister Krista Mikkonen.

Alla typer av arbetsmaskiner kan omfattas av avtalet – för en del fastställs kvantitativa elektrifieringsmål

Arbetsmaskiner utgör en stor och brokig grupp maskiner som är utformade för olika arbetssyften, dock inte för vägtrafik. Den sammanlagda andelen koldioxidutsläpp från alla arbetsmaskiner var 2018 cirka 8 procent, alltså 2,5 Mt CO2-ekvivalenter, om man ser till utsläppen inom de sektorer i Finland som inte omfattas av utsläppshandeln, det vill säga ansvarsfördelningssektorn.

I Finland finns det enligt uppskattning omkring 2,5 miljoner anordningar som räknas som arbetsmaskiner, varav omkring 0,5 miljoner använder diesel eller motorbrännolja som bränsle. Totalt sett kommer cirka 90 procent av utsläppen från arbetsmaskiner från användning av motorbrännolja. Största delen av arbetsmaskinernas miljöpåverkan uppkommer under själva användningen. Miljöbelastningen under användningen påverkas i synnerhet av utrustningens egenskaper, men också av kör- eller driftssättet samt av planeringen av olika arbetsfaser.

”Avtalet innebär att utsläppen minskas på frivillig väg. För ansvarsfulla företag och näringslivet är det positivt att staten är beredd att ingå frivilliga åtaganden parallellt med, och som ett alternativ till, normer och författningar”, konstaterar Markku Uitto, verkställande direktör för Tekniska Handelsförbundet.

Avtalet gäller hela arbetsmaskinbranschen, men i det inledande skedet läggs vikten framför allt vid vissa typer av arbetsmaskiner: motviktstruckar, hjullastare och lyftanordningar. Utsläppen från dessa typer av arbetsmaskiner uppgår till ungefär 0,65 Mt CO2-ekvivalenter per år, alltså omkring en fjärdedel av de totala utsläppen från arbetsmaskiner. För dessa arbetsmaskiner har det ställts upp kvantitativa elektrifieringsmål i avtalet. Det kommer noggrant att följas upp hur målen uppfylls.

I fortsättningen kan avtalet också börja omfatta andra typer av arbetsmaskiner som följs upp särskilt. Företag som är verksamma i branscher där andra typer av arbetsmaskiner används kan också ansluta sig till avtalet, likaså företag som tillhandahåller lösningar som kan minska koldioxidutsläppen. De kan ställa upp egna mål för elektrifieringen och för utvecklingen mot lägre utsläpp.

Förbundet uppmuntrar till konkreta åtgärder, företagen ger utbildning

Enskilda företag kan ansluta sig till avtalet genom att ingå ett eget åtagande på webbplatsen sitoumus2050.fi. Där ska företagen fastställa vilka åtgärder de kommer att vidta för att minska utsläppen inom branschen.
Tekniska Handelsförbundet uppmuntrar sina medlemsföretag att ansluta sig till avtalet och ger dem vägledning. Förbundet tar bland annat fram information om befintliga arbetsmaskiner som är helt eldrivna eller andra utsläppssnåla arbetsmaskiner samt om de möjligheter de medför. Förbundet utarbetar också stödmaterial och anvisningar för beräkning av utsläpp, och med hjälp av dessa kan företagen ge sina kunder information om arbetsmaskinernas energiförbrukning och utsläpp. Förbundets medlemsföretag kan delta i planeringen av utbildningshelheten tillsammans med förbundet och ministeriet och utifrån den ordna utbildning för sina kunder och ge information bland annat om valet av arbetsmaskiner och användningen av dem.

Miljöministeriet utreder och lyfter fram olika åtgärder som syftar till att minska utsläppen från arbetsmaskiner. Miljöministeriet vill också främja samarbetet mellan kommuner och företag när det gäller offentlig upphandling så att nya verksamhetsmodeller och alternativa lösningar kan identifieras och tas i bruk.

Green deal är ett frivilligt avtal mellan staten och näringslivet. Målet är att tillsammans främja målen för hållbar utveckling genom att ta fram lösningar för hur klimatförändringen kan begränsas och en cirkulär ekonomi främjas. Genom avtalen kan verkställandet av dagens lagstiftning effektiviseras eller kompletteras. I avtalen kan det också ställas upp mål som är striktare än vad lagstiftningen anger, och på så sätt kan man nå vissa mål utan att utfärda ytterligare bestämmelser. Avtalsparterna förbinder sig till ambitiösa mål som ska följas upp, och syftet är att dessa ska ha betydande inverkan för miljön och samhället. Med Green deal-avtal strävar man efter att uppnå förhållandevis snabba resultat, och i avtalet kommer parterna överens om hur dessa ska följas upp. I avtalen fastställs vilka åtgärder avtalsparterna och de företag som förbinder sig till avtalet genom ett åtagande ska vidta för att de uppställda målen ska kunna nås.

Mer information:

Miljöministeriet

Ville Laasonen, specialsakkunnig, tfn 0295 250 046, fornamn.efternamn@ym.fi (green deal inom arbetsmaskinbranschen)

Leena-Kaisa Piekkari, sakkunnig, tfn 050 320 11 14, fornamn.efternamn@ym.fi (green deal-avtal)

Tekniska Handelsförbundet

Markku Uitto, verkställande direktör, tfn 0400 407 870, fornamn.efternamn@tekninen.fi

Juha Ala-Hiiro, ledande sakkunnig, tfn 040 197 34 14, fornamn.efternamn@tekninen.fi

Miljöministeriet och Tekniska Handelsförbundet rf har i dag ingått ett Green deal-avtal för arbetsmaskinbranschen, det vill säga ett frivilligt avtal om minskning av utsläppen. Avtalet uppmuntrar branschen att lyfta fram metoder som kan minska koldioxidutsläppen från arbetsmaskiner. För närvarande orsakar arbetsmaskinerna omkring 8 procent av utsläppen inom ansvarsfördelningssektorn. Avtalet är det fjärde Green deal-avtalet i Finland.

Källa: ym.fi


Tags assigned to this article:
FinlandMiljöministerietnyheter på svenska

High quality & nature friendly luxury cosmetics from Scandinavia - ElishevaShoshana.com

Copyright © NordenBladet 2008-2022 All Rights Reserved.
Skandinaviska / Nordiska nyheter och information på svenska.
Scandinavian / Nordic news and info in Swedish.
Nordic News Service & Link Directory