Strategiskt naturprojekt ska underlätta arbetet för den biologiska mångfalden

NordenBladet — Beredningen av ett omfattande strategiskt naturprojekt för att motarbeta förlusten av biologisk mångfald har inletts under ledning av miljöministeriet och jord- och skogsbruksministeriet. Forststyrelsens Naturtjänster, som har planerat och lett flera LIFE-projekt, svarar för beredningen av Finlands första strategiska naturprojekt.”Under den första ansökningsomgången 2022 bereder vi en kort projektbeskrivning för EU-kommissionen. Om ansökan går vidare lämnas en detaljerad projektansökan in i början av 2023. Om projektet får finansiering inleds det i början av 2024 och pågår till 2031”, säger Mikko Tiira från Forststyrelsens Naturtjänster.För att stoppa förlusten av biologisk mångfald krävs mångsidiga åtgärder och förvaltningsövergripande samarbete. Utöver konkreta iståndsättnings- och vårdinsatser behövs det åtgärder som stöder och underlättar arbetet för den biologiska mångfalden. ”Målet är att projektet ska göra det enkelt för användarna att hitta viktig information om naturen och att det till exempel för skogsägare ska finnas bättre alternativ och rådgivning som stöder ekonomiskogarnas mångfald. Detta förutsätter ett smidigare samarbete över organisations- och markägargränserna”, konstaterar Matti Heikurainen från jord- och skogsbruksministeriet.Iståndsättning av livsmiljöer utgör naturprojektets kärna. För att säkerställa iståndsättningen planeras utbildningar som förbättrar kunnandet inom ett brett aktörsfält, allt från tjänstemän till de aktörer som utför den konkreta iståndsättningen. Iståndsättningsåtgärderna riktas på mål där det utvecklas effektiva verksamhetssätt som överskrider skyddsområdesgränserna. Inom naturprojektets pilotområden försöker man motverka de problem som orsakar förlust av biologisk mångfald. Det kan till exempel handla om iståndsättningsåtgärder som förbättrar tillståndet i småvatten, bekämpning av invasiva främmande arter eller om skogsvårdsmetoder som stöder naturvärden i närheten av naturskyddsområden. Projektet baserar sig på frivillighet bland markägarna. De erbjuds möjligheter att låta naturobjekt på sina marker iståndsättas och att på olika sätt delta i bekämpningen av förlusten av biologisk mångfald.Genom projektet ökas finansieringen för biologisk mångfaldMålet för hela projektets budget är 50 miljoner euro, varav 60 procent finansieras från EU:s LIFE-fond. Projektet genomför ramprogrammet för prioriterade åtgärder inom nätverket Natura 2000 (PAF) och stöder livsmiljöprogrammet Helmi som pågår till 2030. ”Projektet har ett starkt samband med Helmi-programmets åtgärder och områden. För att uppnå programmets mål krävs det att gruppen av aktörer utvidgas, att kunnandet förbättras och att samarbetet intensifieras. Jag anser att det strategiska naturprojektet kan bidra med en kraftig extra insats i genomförandet av Helmi-programmet och det övriga arbetet för biologisk mångfald genom att verksamheten utvecklas”, säger Päivi Gummerus-Rautiainen, programchef för Helmi-programmet vid miljöministeriet.”Med hjälp av projektet ökar finansieringen för att stödja biologisk mångfald betydligt, då de nationella medlen kompletteras med ett belopp från EU:s LIFE-finansiering som är 1,5 gånger så stort. Ett särdrag hos de strategiska LIFE-projekten är att de ger upphov till verksamhet med liknande mål och egen finansiering till exempel genom en annan EU-finansieringskälla eller privat finansiering. Detta ökar projektåtgärdernas effekt och flerfaldigar finansieringen som stöder mångfald”, säger specialsakkunniga Milka Parviainen från miljöministeriet.

Källa: Valtioneuvosto.fiHigh quality & nature friendly luxury cosmetics from Scandinavia - ElishevaShoshana.com

error: Content is protected !!
Copyright © NordenBladet 2008-2021 All Rights Reserved.
Skandinaviska / Nordiska nyheter och information på svenska.
Scandinavian / Nordic news and info in Swedish.
Nordic News Service & Link Directory