Regionförvaltningsverkets enkät: Skillnader i ordnandet av skolmåltider inom distansundervisningen

NordenBladet — Regionförvaltningsverket och undervisnings- och kulturministeriet har i samband med coronaepidemin utrett situationen inom småbarnspedagogiken under vecka 44 och situationen inom den grundläggande utbildningen under vecka 46. Enkäten riktades till anordnare av småbarnspedagogik och utbildning.Färre personer än tidigare inom småbarnspedagogiken bedömde att frånvaron var större än normalt (t.ex. jämfört med hösten 2019). Då sammanlagt 50 procent av respondenterna under vecka 38 bedömde att frånvaron var större än normalt gjorde endast 32,1 procent av respondenterna en motsvarande bedömning under vecka 44. Längden på frånvaron bedömdes dock fortfarande vara längre än normalt.Man har varit tvungen att stänga väldigt få daghemsenheter (3,4 procent av alla respondenter). När det gäller små daghem har man varit tvungen att stänga daghemmet när hela personalen har exponerats. Då har de icke-exponerade barnen flyttats till andra enheter.Varierande sätt att ordna skolmåltider inom den grundläggande utbildningenTisdagen den 10 november deltog sammanlagt 6 701 elever i den grundläggande utbildningen i distansundervisning. Antalet hade ökat från vecka 44. Elever i distansundervisning fanns i alla RFV-områden och i alla landskap. Antalet elever i distansundervisning var klart störst i Nyland och Österbotten, precis som under vecka 44.I enkäten utreddes också ordnandet av skolmåltider för elever i distansundervisning. 46 procent av respondenterna hade förberett sig på att erbjuda 5 kalla måltider i veckan som skolmat. Var femte utbildningsanordnare meddelade att skolmaten som erbjuds distanselever är en annan form än en kall eller varm måltid som serveras fem gånger i veckan. Av svaren framgår att man i enskilda kommuner har beslutat att ordna skolmåltider på annat sätt än vad som förutsätts i lagstiftningen. Skolmåltider har ordnats bland annat genom att dela ut matpenning, matbiljetter, presentkort, betalningsförbindelser och köpservicesedlar till butiker samt genom att dela ut matförnödenhetskassor som inte är lösningar enligt 20 a § i lagen om grundläggande utbildning (521/2020) eller förarbetena till lagen.En tiondel av högstadierna hade inte förberett sig på anskaffning av munskyddVar tredje utbildningsanordnare (30,7%) som svarade på enkäten hade skaffat munskydd för elever i högstadieåldern. Var tionde respondent meddelade att man inte är beredd att skaffa munskydd för högstadieelever.I spridningsfasen av coronaepidemin gäller munskyddsrekommendationen även högstadier. Som en del av kommunernas statsandelsförhöjning stöds kostnaderna för högstadieelever och studerande på andra stadiet._ _ _Enkäten om ordnande av småbarnspedagogik besvarades av 223 kommuner (svarsprocent 75,8) och 245 privata serviceproducenter inom småbarnspedagogiken som producerar daghems- och förskoleundervisning.I fråga om den grundläggande utbildningen besvarades enkäten av 224 kommuner (svarsprocent 76,2) och 43 privata anordnare av grundläggande utbildning.   Under våren och hösten 2020 har enkäter genomförts bland anordnare av undervisning och småbarnspedagogik. Datainsamlingen fortsätter med regelbundna enkäter under resten av året. De senaste enkätrapporterna uppdateras på webbplatsen avi.fi Ytterligare uppgifter
Regionförvaltningsverken:
Mari Kyllönen, överinspektör inom undervisningsväsendet, tfn 0295 018 664Anu Liljeström, överinspektör, tfn 0295 016 224[email protected] Undervisnings- och kulturministeriet:Mika Puukko, undervisningsråd, tfn 0295 330 032, [email protected]Heli Nederström, undervisningsråd, tfn 0295 330 122, [email protected]

Källa: Valtioneuvosto.fierror: Content is protected !!
Copyright © NordenBladet 2008-2021 All Rights Reserved.
Skandinaviska / Nordiska nyheter och information på svenska.
Scandinavian / Nordic news and info in Swedish.
Nordic News Service & Link Directory