Det huvudsakliga målet med förvaltningsplanen för lodjursstammen är att bevara en gynnsam skyddsstatus

NordenBladet — Jord- och skogsbruksministeriet har fastställt den uppdaterade förvaltningsplanen för lodjursstammen och jaktkvoten 2021–2022. Förvaltningsplanen är en viktig del av storviltspolitiken och förvaltningen av stammar.Lodjursstammens bevarandestatus är gynnsam i Finland och lodjuret har klassificerats som en livskraftig art. Lodjur som är strikt skyddat med stöd av habitatdirektivet påträffas över hela landet. Människorna är i huvudsak neutrala eller positiva till lodjur. För jägarna är lodjuret en uppskattad viltart som jagas årligen med stöd av så kallade stamvårdande dispenser. Åtgärderna i förvaltningsplanen ska hjälpa till att tillgodose såväl lodjursstammens skyddsbehov som behoven hos dem som bor i områden med lodjur med beaktande av de sociala och ekonomiska kraven samt de regionala särdragen.– Vårt mål är fortfarande att upprätthålla gynnsam bevarandestatus och samtidigt fortsätta att genomföra åtgärder som är fungerande. Till åtgärderna hör till exempel att följa upp och undersöka stammen, förebygga och ersätta för skador av lodjur samt att göra stamvårdande insatser, säger Vesa Ruusila, vilt- och fiskeråd vid jord- och skogsbruksministeriet.Planen främjar också flerartsförvaltningen, det vill säga att vid förvaltningen av stammen beaktas växelverkan mellan stora rovdjur och bytesdjur. Till exempel i Finland är lodjur rätt allätande. Utbudet varierar från område till område och i västra Finland äter lodjuren både hardjur och små hjortdjur. Även om lodjur lokalt kan döda stora mängder små hjortdjur, kan djuren inte nödvändigtvis reglera stammarna av de arter som de jagar.– För att minska antalet vitsvarshjortar och rådjur i områden med täta stammar, krävs det i första hand jägarnas engagemang och värdefulla insatser. Inom flerartsförvaltningen, inklusive lodjur, finns det fortfarande behov av såväl forskningsrön som samordning av förvaltningsplanerna, säger Vesa Ruusila.Att genomföra förvaltningsplanenI huvudsak hör det till Finlands viltcentral, Naturresursinstitutet och jord- och skogsbruksministeriet att genomföra förvaltningsplanen. Den som svarar för förvaltningsplanen i Finlands viltcentral samordnar och följer upp arbetet med att genomföra förvaltningsplanen. Den föregående fastställda förvaltningsplanen för lodjursstammen är från 2006. Förvaltningsplanen uppdaterades under ledning av Finlands viltcentral och planen och redogörelsen för bakgrunden till planen var på remiss vid årsskiftet 2017–2018. De inkomna utlåtandena (14) beaktades när förvaltningsplanen fick sin slutliga form. I september 2021 ordnade jord- och skogsbruksministeriet också ett möte med intressegrupperna för att behandla det slutliga planutkastet.Stammen regleras med hjälp av jaktEn av de stamvårdande åtgärderna i förvaltningsplanen är stamvårdande jakt på lodjur. Enligt jord- och skogsbruksministeriets förordning är jaktkvoten 320 lodjur utanför renskötselområdet under jaktsäsongen 2021–2022. Kvoten är 13 lodjur större än under föregående säsong och beskattningen är ungefär 15 procent. Syftet med detta är att minska antalet lodjur i områden med täta stammar och därigenom säkra lodjurets sociala hållbarhet. Även om stammen i landets övriga delar är tät, påverkar detta inte på samma sätt näringarna som i renskötselområdet. – Målet med regleringen av lodjursstammen och jakten är att hålla djuren folkskygga. Om stammen är tätare i något område, leder detta till att allt fler lodjur rör sig och jagar på och kring gårdsplaner.  Ytterligare vill vi minska skador på renar och lodjurets predation på skogsvildren, säger jord- och skogsbruksminister Jari Leppä.Lodjursstammen håller på att växa redan för andra året. Enligt den senaste uppskattningen av stammens storlek 2021 har stammen ökat med cirka 4 procent jämfört med året innan. År 2020 var ökningen 11 procent. Värdet av de skador på ren som lodjur orsakar uppgår årligen till cirka en miljon euro. År 2020 var summan cirka 1,22 miljoner euro. För renskötselområdet fastställs ingen egen lodjurskvot. Finlands viltcentral fattar slutliga beslut om hur dispenserna inriktas regionalt i landets övriga delar.

Källa: Valtioneuvosto.fiHigh quality & nature friendly luxury cosmetics from Scandinavia - ElishevaShoshana.com

Copyright © NordenBladet 2008-2021 All Rights Reserved.
Skandinaviska / Nordiska nyheter och information på svenska.
Scandinavian / Nordic news and info in Swedish.
Nordic News Service & Link Directory