De högskolestuderandes generiska färdigheter kan stärkas under hela utbildningsvägen

NordenBladet — Hos nästan 60 procent av de högskolestuderande var de generiska färdigheterna, dvs. deras generella kompetens, på en nivå som högst kan betecknas som tillfredsställande, och hos cirka 40 procent på minst god nivå. Resultaten framgår av slutrapporten för projektet Kappas! som utförts av Pedagogiska forskningsinstitutet vid Jyväskylä universitet och Centret för universitetspedagogik vid Helsingfors universitet.Inom projektet Korkeakouluopiskelijoiden oppimistulosten arviointi Suomessa (Utvärdering av högskolestuderandenas inlärningsresultat i Finland) utreddes nivån på de studerandes generiska färdigheter och hur dessa utvecklats under studietiden. De generiska färdigheter som undersöktes var förmåga till analytiskt tänkande och problemlösning, argumenterande skrivande samt språkkompetens, förmåga till kritisk läsning och värdering, vetenskaplig och kvantitativ slutledningsförmåga samt förmåga att analysera argument.Resultaten påvisade skillnader mellan de studerande som förklarades med faktorer som var relaterade till de högskolestuderandes utbildnings- och socioekonomiska bakgrund. De som avlagt studentexamen hade resultat på en klart bättre nivå än de som inte hade studentexamen. Enligt undersökningen ser det ut som om de studerandes generella kompetens stärks under studiernas gång, men det behövs ytterligare forskning kring detta.Enligt de utvecklingsförslag som utarbetats inom projektet bör man i syfte att skapa grunden för kontinuerligt lärande fästa uppmärksamhet vid de studerandes generiska färdigheter redan på lägre utbildningsstadier och i lärmiljöer utanför skolan. Hur man ska beakta de sökandes generella kompetens vid antagningarna av nya studerande bör utredas, och de studerandes generiska färdigheter bör utvecklas i enlighet med de mål som anges för yrkeshögskoleutbildningen eller universitetsutbildningen. Dessutom bör inlärningen av generiska färdigheter stödjas målinriktat inom högskoleundervisningen.Projektet Kappas!, som finansierats av undervisnings- och kulturministeriet, har öppnat upp de generiska färdigheternas betydelse, och erbjudit högskolorna verktyg för att utveckla undervisningen. I utvärderingen deltog cirka 2 400 studerande i begynnelse- och slutskedet av studierna för en lägre universitets- eller yrkeshögskoleexamen. Elva universitet och sju yrkeshögskolor deltog i studien.Utvärdering av högskolestuderandes generiska färdigheter – resultat från Kappas! –studien (på finska, med svenskt sammandrag)

Källa: Valtioneuvosto.fierror: Content is protected !!
Copyright © NordenBladet 2008-2021 All Rights Reserved.
Skandinaviska / Nordiska nyheter och information på svenska.
Scandinavian / Nordic news and info in Swedish.
Nordic News Service & Link Directory