Annons:

Polisens år 2019: Antalet narkotikabrott och sexualbrott ökade

NordenBladet —

07.02.2020 kl 10.00Polisstyrelsen
Polisen fick kännedom om 334 796 brott i hela landet år 2019. Det är cirka fyra procent, d.v.s. 13 500 brott, mer än år 2018. Alla strafflagsbrott utom trafikbrotten ingår i siffran.
Enligt polisöverdirektör Seppo Kolehmainen finns det många utmaningar i säkerhetsmiljön som kommer att aktualiseras – och som delvis redan är aktuella – i brottsutvecklingen samt i polisens verksamhet, såväl i fråga om upprätthållande av allmän ordning och säkerhet, som i fråga om trafiksäkerhet och brottsutredningar.
– Utmaningarna kan t.ex. handla om gärningsmän med många problem, ojämlikhet mellan bostadsområden och invånare, utslagning och ett ökat antal brottstillfällen som en följd av den tekniska utvecklingen, förklarar Kolehmainen.
Det handlar ändå om en delvis diversifierad utveckling som sker olika snabbt, när man granskar antalet brott enligt brottstyp.
– De olika brottstypernas utveckling beror, utöver faktisk ökning eller minskning, också på hur aktivt brottsoffren anmäler brotten till polisen. Brottsstatistiken påverkas också av effektiviteten i myndigheternas övervakning, polisens tillgängliga resurser och vart övervakningen riktas, säger polisöverdirektör Seppo Kolehmainen.
Insatser för att avslöja grova narkotikabrott
I synnerhet narkotikabrotten och sexualbrotten visar en uppgång jämfört med året innan, enligt statistiken. Polisen fick kännedom om cirka 14 procent fler grova narkotikabrott än året innan och 15 procent fler sexualbrott än året innan.
Uppgången i antalet narkotikabrott visar också på effektiva polisutredningar och effektiv polisövervakning, särskilt när det gäller grova narkotikabrott. Uppgången visar samtidigt hur omfattande fenomenet är.
– Narkotika och olika slags blandmissbruk kan vara den bidragande orsaken till många polisuppdrag, t.ex. när det gäller störande beteende, brott mot liv och hälsa, samt egendomsbrott. Det ökade narkotikamissbruket kommer oundvikligen att påverka trafiksäkerheten, vilket i synnerhet framgår av de ökade narkotikarelaterade rattfyllerierna, säger Seppo Kolehmainen.
Äldre personer föll offer för bedragare
Olika slags bedrägerier som anmälts till polisen ökade med cirka 13 procent, vilket innebär en uppgång på mer än 4 200 brott. De internetrelaterade bedrägerierna ökade proportionellt sett mest, med över 21 procent. Över 2 600 dylika brott registrerades, vilket ger vid handen att brotten på internet står för en betydande del av ökningen.
– Bedrägeriernas tillväxt riktar sig till bl.a. äldre personer, d.v.s. 65-åringar och äldre. Personerna har blivit bedragna på olika sätt, bl.a. genom att förövaren ser PIN-koden när den äldre använder bankkortet, varefter kortet stjäls och används kriminellt, bl.a. i bankomater för att stjäla kontanter, berättar Seppo Kolehmainen.
Färre brott mot liv
Minskningen i antalet brott har procentuellt varit störst när det gäller brott mot liv och bostadsinbrott.
Det förekom 74 brott mot liv år 2019. Året innan var de 88, vilket innebär en minskning på över 15 procent. Den nedåtgående trenden för brott mot liv har varit tydlig en längre tid.
Även stöldbrotten har minskat nästan fortgående sedan mitten av 90-talet. År 2019 ökade dock siffrorna något i de flesta stöldkategorierna.
Dataöverföringsproblem vid registrering av larmuppdrag i hemmen
Antalet larmuppdrag i hemmen sjönk med cirka nio procent under år 2019, visar statistiken. En del av minskningen beror på dataöverföringsproblem mellan olika system, vilket åtgärdas i början av år 2020.
Fortsatt minskning bland totala antalet trafikbrott och -förseelser – även rattfyllerierna minskar
De trafikbrott som polisen fick kännedom om minskade med 5,5 procent år 2019, vilket antalsmässigt är cirka 6 400 lägre än 2018.
Även rattfylleristerna var ett par procent färre, d.v.s. cirka 400 färre, än året innan. Fallen med grovt äventyrande av trafiksäkerheten var 290, vilket är drygt sju procent mer än år 2018.
Böterna från den automatiska trafikövervakningen har även de minskat märkbart, med nästan 15 procent.
Brott utförda av utländska gärningsmän ökade något
Strafflagsbrotten med en utländsk medborgare som misstänkt gärningsman ökade med cirka fyra procent under år 2019. Totalantalet var cirka 23 672, vilket är cirka 1 000 fler brott än år 2018.
Antalet utländska brottsmisstänkta ökade markant i kategorierna rån och bedrägeribrott. Rån utförda av en utländsk misstänkt steg med över 50 procent, medan motsvarande siffra för bedrägeribrotten var 40 procent. Egendomsbrotten är ofta kopplade till yrkesmässig brottslighet.
På samma sätt har antalet sexualbrott där den misstänkta är utländsk medborgare varit ungefär på samma nivå som år 2018. Andelen utlänningar misstänkta för drogbrott minskade något.
Utredningstiderna längre
Utredningstiderna för brott mot strafflagen har förlängts med cirka fem procent jämfört med år 2018.
– De otillräckliga utredningsresurserna, den internationella brottsligheten och den tekniska utvecklingen inverkar på hur lång tid utredningsarbetet tar, säger polisöverdirektör Kolehmainen.
Fördelningen mellan de uppgifter som förmedlats till polisen har ändrats
Polisens uppdrag i skyndsamhetsklass A var flera år 2019 medan de i skyndsamhetsklass B i motsvarande grad var färre. Uppdragen i skyndsamhetsklass A har på årsnivå varit cirka 70 000.
En delorsak till den ökade mängden uppdrag 2019 beror på systemförändringar, som handlar om att man i registreringsskedet mer noggrant än tidigare följer kriterierna för uppgiftshantering och hur brådskande ärendet är.
Längre aktionsberedskapstid
Aktionsberedskapstiden för A-uppdragen är en minut längre än tidigare, nationellt sett.
De regionala skillnaderna kan ändå vara stora, vilket också konstateras i polisens rapport om övervaknings- och alarmfunktionerna, utgiven i slutet av år 2019. Polisen rycker huvudsakligen ut snabbare på områden med flera invånare, där antalet uppdrag och behovet av polisens larmtjänster är stort.
– Det nya regeringsprogrammet syftar till att öka myndigheternas närvaro och synlighet i områden där servicenivån är lägre. För att säkerställa detta finns det i regeringsprogrammet en anteckning om de maximala svarstider som gäller för polisen i hela Finland. Ärendet bereds för närvarande i en arbetsgrupp som tillsatts av Polisstyrelsen, berättar Kolehmainen.
Rekordår för identitetskort
Polisen beviljade sammanlagt 1 337 842 tillstånd i fjol, vilket är 20 procent fler än år 2018. Ökningen beror främst på mängden beviljade resedokument, i synnerhet ID-kort. År 2019 beviljades 65 procent fler ID-kort än år 2018. Antalet beviljade tillstånd ökade också i andra tillståndsgrupper, med undantag för tillstånd inom den privata säkerhetssektorn.
Den kraftiga ökningen i antalet ID-kort förklaras av lagändringen som trädde i kraft i början av 2019, enligt vilken sökanden måste ha ett giltigt pass eller ID-kort för att kunna ansöka om ett nytt elektroniskt identifieringsverktyg. Dylika identifieringsverktyg används till bankernas nätbankskoder, teleföretagens mobilcertifikat och ID-kortens medborgarcertifikat.
Möjligheten att få ID-kortet till ett lägre pris i samband med passansökan kan också ha varit lockande. Sammanlagt 160 181 ID-kort söktes samtidigt som passet.
72 fler poliser
Polisens personalstyrka växte med 173 personer (1,7 procent), jämfört med året innan. 72 av dessa var polismän, vilket innebär en ökning på nästan en procent. Det fanns 7 390 poliser i slutet av fjolåret.
I regeringsprogrammet har man förbundit sig till att öka antalet poliser till 7 500 före utgången av programperioden.
– Vi rör oss i rätt riktning. En hållbar miniminivå skulle ändå vara 7 850, i enlighet med förvaltningsutskottets linjedragning. Än finns det en bit kvar till sådana nivåer, där polisen kan klara av sina mångahanda lagstadgade uppgifter i den nuvarande operativa miljön och i hela riket, och där man kan leva upp till den egna visionen “trygghet för alla, under alla tider”, säger polisöverdirektör Seppo Kolehmainen.
Vi publicerar också statistiken i Excel-format, för att uppfylla kraven i tillgänglighetsdirektivet
Polisens statistik 2019pdf, 135,8 kB
Polisens statistik 2019, excelxlsx, 33,3 kB
Polisens statistik 2019, utländskä medborgarens andel i brottsilighetenpdf, 136,8 kB
Polisens statistik 2019, utländska medborgarens andel i brottsligheten, excelxlsx, 33,8 kB

Källa: Poliisi.fi


Tags assigned to this article:
FinlandPolisens Nyheter och händelser

error: Content is protected !!
Copyright © NordenBladet 2008-2020 All Rights Reserved.
Skandinaviska / Nordiska nyheter och information på svenska.
Scandinavian / Nordic news and info in Swedish.
Nordic News Service & Link Directory