Annons:

Polisen påminner: Kom ihåg regeln om att ge fotgängare fri passage vid övergångsstället

NordenBladet —

06.03.2020 kl 13.47Polisstyrelsen
Polisen intensivövervakar nästa vecka den 9 till 15 mars efterlevnaden av bestämmelserna om övergångsställen, användningen av säkerhetsanordningar och andra faktorer som förorsakar ouppmärksamhet i trafiken, som användningen av mobiltelefon.
På senare år har i genomsnitt 20 fotgängare förolyckats och 400 fotgängare skadats per år. Nästan två tredjedelar av dödsfallen som involverade fotgängare och 90 procent av fallen där fotgängare skadades inträffade i tätorter. I fjol var 7,4 procent av alla som omkom i vägtrafiken och 8,1 av alla som skadades fotgängare.
– Övergångsstället innebär tyvärr inte heller fortsättningsvis att det är tryggt att korsa vägen som fotgängare, eftersom vart fem offer omkom på ett övergångsställe. Dessutom inträffade över hälften av fallen där fotgängare skadade sig på ett övergångsställe, säger polisinspektör Heikki Kallio på Polisstyrelsen.
Allra farligast är övergångsstället för äldre personer och barn. Över hälften av fotgängarna som omkom på övergångsställen och ungefär 35 procent av fotgängarna som skadades var 65 år eller äldre. En dryg fjärdedel av fallen där fotgängare skadades involverade barn eller unga.
– Med anledning av detta fäster vi särskilt uppmärksamhet vid fordonets förares trafikbeteende när föraren närmar sig ett övergångsställe som barn eller äldre står i beråd att beträda, säger Kallio.
Fotgängare ska ges fri passage vid övergångsställen
Kallio påminner om att en bilist som närmar sig ett övergångsställe alltid ska vara uppmärksam och beredd att ge fotgängarna fri passage genom att sänka körhastigheten tillräckligt.
Enligt lagen ska föraren av ett fordon som närmar sig ett övergångsställe köra med sådan hastighet att hen vid behov kan stanna före övergångsstället. Föraren ska ge fri passage åt fotgängare som befinner sig på ett övergångsställe eller står i beråd att beträda det.
– Här finns det fortsättningsvis stort utrymme för förbättring i vår trafikkultur, eftersom det ofta händer att fotgängare inte ges fri passage för att beträda övergångsstället utan blir tvungna att vänta framför övergångsstället då fordonens förare försummar sin skyldighet att sakta ner och till och med stanna framför övergångsstället för att ge fri passage till fotgängare som står i beråd att beträda övergångsstället, säger polisinspektör Heikki Kallio.
– Risken för olyckor ökar dessutom av att fordonets förares koncentration på körningen och omgivningen samt observationen av den övriga trafiken kan försämras, t.ex. på grund av mobiltelefonen, fortsätter Kallio.
Vid övervakningen av ouppmärksamhet övervakas allt sådant som påverkar koncentrationsförmågan under körningen och observationen av den övriga trafiken. Enligt Kallio beror ouppmärksamhet vid körning oftast på användning av mobiltelefon. Europeiska kommissionen har uppskattat att ouppmärksamhet i trafiken är en riskfaktor i 10 till 30 procent av alla trafikolyckor.
Säkerhetsbältet räddar liv
Undersökningskommissionerna för trafikolyckor har beräknat att cirka var tredje som omkommit i en vägtrafikolycka skulle ha räddats genom att använda säkerhetsbälte.
Ur trafiksäkerhetssynvinkel är det positivt att användningen av säkerhetsbälte har ökat under de senaste åren. Dock i synnerhet i tätorter och särskilt i baksätet på personbilar (87 procent använder säkerhetsbälte i baksätet) samt i paket- och lastbilar underlåter man fortsättningsvis alltför ofta att använda säkerhetsbälte (81 procent av passagerarna i paketbilar använder säkerhetsbälte).
– Risken för personskada för en passagerare i baksätet som saknar säkerhetsbälte kan vid en kollision i tätortshastighet vara tre gånger så stor jämfört med skaderisken för en passagerare som använder säkerhetsbälte. Polisens metoder för att öka användningen av säkerhetsbälte är övervakning och sanktioner samt upplysning, preciserar Kallio.
Vid den motsvarande övervakningen i fjol gavs 1 400 ordningsböter för försummelse att använda säkerhetsbälte och 740 ordningsböter för användning av mobiltelefon under körningen.
När den nya vägtrafiklagen träder i kraft 1.6.2020 ska säkerhetsbälten användas i alla bilar, om bilen har utrustats med sådana. Bestämmelsen om transport av barn ändras också så att ett barn under 3 år aldrig får transporteras i en person-, paket- eller lastbil utan skyddsanordning.
Utlänningars förutsättningar för vistelse i landet kontrolleras
Under trafikövervakningsveckan kontrolleras även utlänningars förutsättningar för vistelse i landet. Övervakningen utförs även i övrigt som en del av det dagliga polisarbetet.
– I praktiken innebär detta att då identiteten för en person som är kund hos polisen vid ett polisuppdrag kontrolleras och hen visar sig vara utlänning, säkerställs samtidigt även hens förutsättningar för vistelse i landet, säger polisinspektör Mia Poutanen.
Dessutom kan polisinrättningarna göra kontroller i exempelvis restauranger eller andra på förhand utsedda ställen. Vid övervakning av detta slag utgår övervakningsåtgärderna från på förhand mottagna tips- eller analysuppgifter.
– Polisens övervakningsåtgärder får aldrig utgå enbart ifrån konstaterat eller antaget etniskt ursprung, utan bakgrunden till åtgärden ska vara tips- eller analysuppgifter om olaglig vistelse i landet.
Europeiska unionen och Schengen-regelverket förpliktigar bland annat polisen att bekämpa olaglig inresa och vistelse i Schengen-området, som saknar kontroller vid de inre gränserna. I inlandet utgår utlänningsövervakningen från utlänningslagen. Enligt lagen har utlänningar inte absolut rätt att uppehålla sig i landet och förutsättningarna för vistelse anges separat i lagen.

Källa: Poliisi.fi


Tags assigned to this article:
FinlandPolisens Nyheter och händelser

error: Content is protected !!
Copyright © NordenBladet 2008-2020 All Rights Reserved.
Skandinaviska / Nordiska nyheter och information på svenska.
Scandinavian / Nordic news and info in Swedish.
Nordic News Service & Link Directory