Annons:

Coronaviruset medför begränsningar i polisens verksamhet

NordenBladet —

18.03.2020 kl 15.52Åland
Polisens verksamhet är en samhällsviktig tjänst och polisen uppgift är primärt att trygga rätts- och samhällsordningen, upprätthålla allmän ordning och säkerhet samt utreda brott. Samtidigt måste också polisen för sin del bidra till åtgärder för att hindra en fortsatt spridning av coronaviruset.
Polisen kan bli tvungen att prioritera sina uppgifter och begränsa sin verksamhet, dock med beaktande av de primära uppgifterna.
Riksregeringen har i samarbete med republikens president uttalat att Finland är i undantagstillstånd på grund av coronavirussituationen. Den 16 mars beskrev regeringen de åtgärder man ämnar vidta för att skydda befolkningen och skydda samhällets och ekonomins funktion genom en förordning. Förordningen gäller till 13 april 2020. De åtgärder som anges av regeringen har antagits i enlighet med beredskapslagen, lagen om infektionssjukdomar och annan lagstiftning. Detta kommer naturligtvis också att påverka polisen.
Polisen sköter brådskande uppgifter under alla tider
Polisen har en aktuell bild av situationen, och beredskapsplanerna uppdaterats kontinuerligt. Polisen är en beredskapsorganisation som fungerar under alla tider och som alltid har beredskap för till exempel de ändringar i verksamheten som sjukfrånvaro medför. Brådskande uppgifter sköts i alla lägen, och det utgör också grunden för polisens beredskap. Polispersonalen har fått anvisningar om förebyggande åtgärder och om exponeringsfall. Polisen är inom ramen för sina befogenheter förberedd att stödja andra verksamheter i deras utövning i den mån utförandet av de egna, primära uppgifterna tillåter det.
Ifall stödjandet av andra verksamheter märkbart binder polisens resurser i förhållande till de primära uppgifterna och om polisens personal samtidigt är sjukledig, måste prioriteringar göras inom polisen. Det kan betyda att man förflyttar folk från tex brottsbekämpningen till fältet och de reserver som står till buds, dvs. studerandena i Polisyrkeshögskolan och i mån av möjlighet pensionerade poliser kan komma att tas in. Situationen övervakas kontinuerligt. För närvarande har polisen en normal driftskapacitet och är i stånd att sköta de lagstadgade uppgifterna även under dessa exceptionella omständigheter.
Polisens riktlinjer gällande sammankomster med fler än tio deltagare
Regeringens riktlinjer om att förbjuda sammankomster med fler än tio deltagare medför att sådana samlingar som det skall anmälas om eller sökas tillstånd för i enlighet med Lagen om allmänna sammankomster (530/1999) nu begränsas till max tio deltagare.
I enlighet med lagen handlar det om offentlig tillställning (nöjestillställning, tävling, utställning och motsvarande vilket man måste söka tillstånd för) samt allmänna sammankomster (demonstrationer och övriga arrangerade tillställningar som är öppna för alla inom ramen för rätten att samlas men som det måste anmälas om)
Detta föranleder följande:
•Polisen kommer att ge avslag på alla ansökningar som gäller offentliga tillställningar med fler än 10 deltagare, om de skall arrangeras på allmän plats
•Ifråga om redan behandlade offentliga tillställningar har arrangörerna en skyldighet att ställa in tillställningen på basen av §15 i Lagen om sammankomster
•Polisen kommer att förhindra, avbryta och om så är avsluta tillställningar ifall arrangören inte uppfyller sin skyldighet att ställa in.
•Polisen kan däremot inte förbjuda en allmän sammankomst på förhand. Gällande allmänna sammankomster ligger ansvaret på arrangören. Polisen kan dock ge anvisningar och föreskrifter gällande sammankomsten. Om de inte följs kan sammankomsten avbrytas och avslutas om så behövs
Restaurangbesök, biografbesök, samlingar i hemmet eller andra liknande sammankomster omfattas inte av förbudet.
Polisens linje är att ge råd, uppmaningar och befallningar i syfte att upprätthålla allmän ordning säkerhet. Om man organiserar en offentlig samling (en offentlig tillställning med mer än tio deltagare eller en allmän sammankomst), trots förbudet, kan det vara fråga om brott.
Var och en har ansvar över sitt eget beteende och ansvarar därmed även för andra människor. Åtgärderna som berör stoppandet av coronaviruset berör alla och vidtas för att läget ska kunna normaliseras så snart som möjligt.
Skydd mot smitta
Vid skötseln av ärenden hos polisen ska man sörja för god hand- och hosthygien och även i övrigt följa de anvisningar som hälsovårdsmyndigheterna gett. Polisens egna anställda följer samma anvisningar. Hos polisen ska man också följa eventuella ytterligare anvisningar gällande t.ex. hur man kan röra sig i lokalerna.
De kundkontakter som uppstår för både hälsovården och polisen gör att dessa grupper är i riskzonen för att insjukna. För att verksamheten ska kunna fortsätta så ostört som möjligt bör denna risk tas på stort allvar. Därav bör man ta sig till polisstationen enbart om det är nödvändigt och istället utnyttja de elektroniska tjänster som tillhandahålls. Man får även service per telefon.
Om du har influensasymtom eller nyligen har kommit från utlandet ber vi dig undvika att besöka polisen. Senarelägg om möjligt ditt besök eller sköt det om möjligt elektroniskt eller per telefon.
Mer information
För kontaktuppgifter och information om elektroniska tjänster: www.polisen.ax
Polisen om beredskap i samband med Corona i allmänhet: www.poliisi.fi/coronavirus
Aktuell information om coronaviruset: www.thl.fi/sv/web/thlfi-sv

Källa: Poliisi.fi


Tags assigned to this article:
FinlandPolisens Nyheter och händelser

error: Content is protected !!
Copyright © NordenBladet 2008-2020 All Rights Reserved.
Skandinaviska / Nordiska nyheter och information på svenska.
Scandinavian / Nordic news and info in Swedish.
Nordic News Service & Link Directory